مقالات عمومی خودرو

لیست کامل ترجمه فارسی کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

کد خطای OBD چیست ؟

[su_spoiler title=” لیست کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II “]P0000 هیچ کد خطایی یافت نشد
P0001 مدار رگولاتور بنزین باز است
P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزین
P0003 اتصال مدار رگولاتور بنزین با ولتاژ منفی
P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزین با ولتاژ مثبت
P0005 مدار شیر برقی قطع بنزین باز است
P0006 اتصال شیر بر قی قطع بنزین با ولتاژ منفی
P0007 اتصال شیر بر قی قطع بنزین با ولتاژ مثبت
P0008 ناتوانی در کنتر ل قدرت موتور
P0009 ناتوانی در کنتر ل قدرت موتور
P0010 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0011 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0012 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0013 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0014 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0015 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0016 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0017 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0018 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0019 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور یا سنسور میل بادامکی
P0020 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0021 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0022 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( ورودی ، چپ ، جلو)
P0023 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0024 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0025 کارکرد نادرست مدار سنسور میل بادامکی ( خروجی ، راست ، پشت)
P0026 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0027 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خرو جی
P0028 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0029 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خرو جی
P0030 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0031 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ منفی
P0032 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ مثبت
P0033 کارکرد نادرست مدار شیر برقی حذف توربو شارژر
P0034 اتصال مدار شیر برقی حذف توربو شارژر با ولتاژ منفی
P0035 اتصال مدار شیر برقی حذف توربو شارژر با ولتاژ مثبت
P0036 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0037 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ منفی
P0038 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ مثبت
P0039 کارکرد نادرست مدار شیر برقی حذف توربو شارژر یا سوپر شارژر
P0040 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن
P0041 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن
P0042 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0043 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ منفی
P0044 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ مثبت
P0045 مدار شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر باز است
P0046 کار کرد نادرست مدار شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر
P0047 اتصال شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر با ولتاژ منفی
P0048 اتصال شیر برقی تقویت توربوشارژر یا شیر برقی تقویت سوپرشارژر با ولتاژ مثبت
P0049 سرعت بیش از اندازه توربین توربوشارژر یا سوپرشارژر
P0050 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0051 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ منفی
P0052 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول با ولتاژ مثبت
P0053 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0054 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0055 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0056 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0057 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ منفی
P0058 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم با ولتاژ مثبت
P0059 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0060 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0061 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0062 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0063 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ منفی
P0064 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم با ولتاژ مثبت
P0065 کار کرد نادرست انژکتور هوا
P0066 کار کرد نادرست انژکتور هوا یا اتصال با ولتاژ منفی
P0067 اتصال انژکتور هوا با ولتاژ مثبت
P0068 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور مف ( حجم هوا ) یا سنسور دریچه گاز
P0069 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا
P0070 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0071 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0072 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0073 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0074 نوسان در مدار سنسور دمای هوای بیرون
P0075 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0076 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ منفی
P0077 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ مثبت
P0078 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خروجی گاز
P0079 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ منفی
P0080 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ مثبت
P0081 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ ورودی
P0082 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ منفی
P0083 اتصال شیر برقی سوپاپ ورودی با ولتاژ مثبت
P0084 کار کرد نادرست شیر برقی سوپاپ خروجی گاز
P0085 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ منفی
P0086 اتصال شیر برقی سوپاپ خروجی گاز با ولتاژ مثبت
P0087 فشار پایین ریل سوخت
P0088 فشار بالای ریل سوخت
P0089 کارکرد نادرست رگولاتور شماره یک فشار سوخت
P0090 مدار رگولاتور شماره ی ۱ فشار سوخت باز است
P0091 اتصال رگولاتور شماره ی ۱ فشار سوخت با زمین
P0092 اتصال رگولاتور شماره ی ۱ فشار سوخت با ولتاز مثبت
P0093 نشتی بزرگ در سوخت رسانی
P0094 نشتی کوچک در سوخت رسانی
P0095 کارکرد نادرست مدار حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی
P0096 کارکرد نادرست مدار حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی
P0097 اتصال حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی با ولتاژ منفی ورودی
P0098 اتصال حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی با ولتاژ مثبت ورودی
P0099 نوسان در مدار حسگر شماره ی ۲ دمای هوای ورودی
P0100 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0101 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0102 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0103 کارکرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0104 نوسان مدار حسگر مف ( وزن هوای در جریان )یا وف ( حسگر حجم هوای در جریان )
P0105 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0106 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0107 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0108 کار کرد نادرست سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0109 نوسان در مدار سنسور منیفولد ( فشار هوا ) یا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0110 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0111 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0112 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0113 کارکرد نادرست مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0114 نوسان در مدار حسگر دمای هوای ورودی
P0115 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0116 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0117 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0118 کارکرد نادرست مدار دماسنج آب رادیاتور
P0119 نوسان در مدار دماسنج آب رادیاتور
P0120 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – کارکرد نادرست مدار
P0121 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0122 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0123 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0124 کلید A جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید A جای پدال گاز – نوسان در مدار
P0125 دمای کمتر از اندازه ی خنک کننده (آب رادیاتور) برای پایش مدار-بسته ی سوخت
P0126 دمای کمتر از اندازه ی خنک کننده (آب رادیاتور) برای کارکرد پایدار
P0127 دمای بیش از اندازه ی هوای ورودی
P0128 ترموستات خنک کننده (آب رادیاتور) – دمای خنک کننده (آب رادیاتور) پایینتر از دمای تنظیم کنندگی ترموستات
P0129 فشار بارومتری پایینتر از اندازه
P0130 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱ – کارکرد نادرست مدار
P0131 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ پایین
P0132 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ بالا
P0133 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱
P0134 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۱
P0135 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0136 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – کارکرد نادرست مدار
P0137 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ پایین
P0138 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ بالا
P0139 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – عکس العمل آهسته
P0140 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۱ – فعالیتی دیده نمی شود
P0141 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن دوم
P0142 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسیژن سوم
P0143 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ پایین
P0144 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – ولتاژ بالا
P0145 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – عکس العمل آهسته
P0146 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۱ – فعالیتی دیده نمی شود
P0147 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0148 خطای انتقال بنزین
P0149 خطای زمانبندی انتقال بنزین
P0150 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲ – کارکرد نادرست مدار
P0151 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ پایین
P0152 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ بالا
P0153 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲
P0154 حسگر شماره ی ۱ اکسیژن, بانک ۲
P0155 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن اول
P0156 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – کارکرد نادرست مدار
P0157 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ پایین
P0158 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ بالا
P0159 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – عکس العمل آهسته
P0160 حسگر شماره ی ۲ اکسیژن, بانک ۲ – فعالیتی دیده نمی شود
P0161 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن دوم
P0162 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – کارکرد نادرست مدار
P0163 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ پایین
P0164 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – ولتاژ بالا
P0165 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – عکس العمل آهسته
P0166 حسگر شماره ی ۳ اکسیژن, بانک ۲ – فعالیتی دیده نمی شود
P0167 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسیژن سوم
P0168 دمای سوخت بسیار بالا است
P0169 ترکیب نادرست بنزین
P0170 کارکرد نادرست زمانبندی پاشش ( ای سی یو نمی تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نماید)
P0171 شناسایی مقدار زیادی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0172 شناسایی مقدار کمی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0173 کارکرد نادرست زمانبندی پاشش ( ای سی یو نمی تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نماید)
P0174 شناسایی مقدار زیادی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0175 شناسایی مقدار کمی اکسیژن در خروجی موتور توسط سنسور اکسیژن( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0176 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0177 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0178 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0179 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخیص میزان ترکیب سوخت ها
P0180 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0181 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0182 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0183 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0184 نوسان در مدار سنسور دمای بنزین
P0185 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0186 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0187 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0188 کارکرد نا درست مدار سنسور دمای بنزین
P0189 نوسان در مدار سنسور دمای بنزین
P0190 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0191 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0192 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0193 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار بنزین
P0194 نوسان در مدار سنسور فشار بنزین
P0195 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0196 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0197 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0198 کارکرد نادرست مدار سنسور دمای روغن موتور
P0199 نوسان در مدار سنسور دمای روغن موتور
P0200 کارکرد نادرست مدار انژکتور
P0201 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱
P0202 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۲
P0203 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۳
P0204 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۴
P0205 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۵
P0206 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۶
P0207 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۷
P0208 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۸
P0209 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۹
P0210 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱۰
P0211 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱۱
P0212 کارکرد نادرست مدار انژکتور ۱۲
P0213 کارکرد نادرست مدار انژکتور کمکی شماره ی ۱ ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسیار سرد )
P0214 کارکرد نادرست مدار انژکتور کمکی شماره ی ۲ ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسیار سرد )
P0215 کارکرد نادرست مدار شیر برقی قطع بنزین
P0216 کارکرد نادرست مدار پاشش بنزین
P0217 داغ شدن بیش از اندازه ی موتور
P0218 دمای بیش از اندازه ی گیر بکس اتو ماتیک
P0219 دور موتور بیش از اندازه
P0220 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – کارکرد نادرست مدار
P0221 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0222 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0223 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0224 کلید B جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید B جای پدال گاز – نوسان در مدار
P0225 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – کارکرد نادرست مدار
P0226 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0227 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0228 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0229 کلید C جایگیری دریچه ی تنظیم هوا-سوخت\کلید C جای پدال گاز – نوسان در مدار
P0230 کارکرد نادرست مدار رله ی پمپ بنزین
P0231 اتصال رله ی پمپ بنزین با ولتاژ منفی
P0232 اتصال رله ی پمپ بنزین با ولتاژ مثبت
P0233 نوسان در مدار رله ی پمپ بنزین
P0234 سوپرشارژر, وضعیت تقویت موتور – تجاوز از اندازه ی مجاز
P0235 حسگر A فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – کارکرد نادرست مدار
P0236 حسگر A فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0237 حسگر فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0238 حسگر A فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0239 حسگر فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – کارکرد نادرست مدار
P0240 حسگر B فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0241 حسگر B فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی کوچک (ضعیف)
P0242 حسگر B فشار تقویت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقویت توربوشارژر – داده ی ورودی بزرگ (قوی)
P0243 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -کارکرد نادرست مدار
P0244 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0245 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با منفی
P0246 شیر A تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با مثبت
P0247 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -نارسایی مدار
P0248 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر – ناسازگاری در کارکرد\بازه ی تعریف شده برای پارامتر
P0249 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با منفی
P0250 شیر B تنظیم در تخلیه ی گاز بیش از اندازه ی توربوشارژر -اتصال با مثبت
P0251 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0252 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0253 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ منفی
P0254 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ مثبت
P0255 نوسان در مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0256 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0257 کارکرد نادرست مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )
P0258 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ منفی
P0259 اتصال مدار سوخت رسانی ( پمپ بنزین )با ولتاژ مثبت
P0260 پایشگر B اندازه گیری سوخت در تلمبه ی پاشش, بادامک\روتور\انژکتور-نوسان در مدار
P0261 اتصال انژکتور شماره ی ۱ با ولتاژ منفی
P0262 اتصال انژکتور شماره ی ۱ با ولتاژ مثبت
P0263 کارکرد نا درست سیلندر ۱ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0264 اتصال انژکتور شماره ی ۲ با ولتاژ منفی
P0265 اتصال انژکتور شماره ی ۲ با ولتاژ مثبت
P0266 کارکرد نا درست سیلندر ۲ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0267 اتصال انژکتور شماره ی ۳ با ولتاژ منفی
P0268 اتصال انژکتور شماره ی ۳ با ولتاژ مثبت
P0269 کارکرد نا درست سیلندر ۳ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0270 اتصال انژکتور شماره ی ۴ با ولتاژ منفی
P0271 اتصال انژکتور شماره ی ۴ با ولتاژ مثبت
P0272 کارکرد نا درست سیلندر ۴ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0273 اتصال انژکتور شماره ی ۵ با ولتاژ منفی
P0274 اتصال انژکتور شماره ی ۵ با ولتاژ مثبت
P0275 کارکرد نا درست سیلندر ۵ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0276 اتصال انژکتور شماره ی ۶ با ولتاژ منفی
P0277 اتصال انژکتور شماره ی ۶ با ولتاژ مثبت
P0278 کارکرد نا درست سیلندر ۶ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0279 اتصال انژکتور شماره ی ۷ با ولتاژ منفی
P0280 اتصال انژکتور شماره ی ۷ با ولتاژ مثبت
P0281 کارکرد نا درست سیلندر ۷ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0282 اتصال انژکتور شماره ی ۸ با ولتاژ منفی
P0283 اتصال انژکتور شماره ی ۸ با ولتاژ مثبت
P0284 کارکرد نا درست سیلندر ۸ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0285 اتصال انژکتور شماره ی ۹ با ولتاژ منفی
P0286 اتصال انژکتور شماره ی ۹ با ولتاژ مثبت
P0287 کارکرد نا درست سیلندر ۹ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0288 اتصال انژکتور شماره ی ۱۰ با ولتاژ منفی
P0289 اتصال انژکتور شماره ی ۱۰ با ولتاژ مثبت
P0290 کارکرد نا درست سیلندر ۱۰ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0291 اتصال انژکتور شماره ی ۱۱ با ولتاژ منفی
P0292 اتصال انژکتور شماره ی ۱۱ با ولتاژ مثبت
P0293 کارکرد نا درست سیلندر ۱۱ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0294 اتصال انژکتور شماره ی ۱۲ با ولتاژ منفی
P0295 اتصال انژکتور شماره ی ۱۲ با ولتاژ مثبت
P0296 کارکرد نا درست سیلندر ۱۲ ( قدر ت سیلندر یا ناهماهنگی سوپاپ یا عملکرد انژکتور )
P0297 سرعت بیش از اندازه ی خودرو
P0298 دمای بیش از اندازه ی روغن موتور
P0299 توربوشارژر\سوپرشارژر – تقویت ضعیف
P0300 احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر
P0301 احتراق ناقص در سیلندر ۱
P0302 احتراق ناقص در سیلندر ۲
P0303 احتراق ناقص در سیلندر ۳
P0304 احتراق ناقص در سیلندر ۴
P0305 احتراق ناقص در سیلندر ۵
P0306 احتراق ناقص در سیلندر ۶
P0307 احتراق ناقص در سیلندر ۷
P0308 احتراق ناقص در سیلندر ۸
P0309 احتراق ناقص در سیلندر ۹
P0310 احتراق ناقص در سیلندر ۱۰
P0311 احتراق ناقص در سیلندر ۱۱
P0312 احتراق ناقص در سیلندر ۱۲
P0313 احتراق ناقص بدلیل کم بودن سطح سوخت
P0314 احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر
P0315 کارکرد نادرست سیستم موقعیت میل لنگ بدلیل عدم یادگیری
P0316 احتراق ناقص در هنگام آغاز به کار (استارت) ( در هزار بار چرخش اولیه )
P0317 سخت افزار راه سنگلاخ پیدا نشد
P0318 کارکرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخی
P0319 کارکرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخی
P0320 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور
P0321 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور
P0322 از سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور سیگنالی در یافت نمی شود
P0323 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل لنگ یا سنسور دور موتور
P0324 عملکرد نا درست سیستم ضربه ( ناک سنسور )
P0325 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )
P0326 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )
P0327 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۱ ( ناک سنسسور )
P0328 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0329 نوسان در مدار سنسور ضربه ۱ ( ناک سنسسور )
P0330 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0331 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0332 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0333 کارکرد نادرست مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0334 نوسان در مدار سنسور ضربه ۲ ( ناک سنسسور )
P0335 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0336 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0337 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0338 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0339 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0340 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0341 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0342 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0343 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0344 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0345 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0346 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0347 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0348 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0349 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0350 کارکرد نادرست مدار کویل
P0351 کارکرد نادرست مدار کویل
P0352 کارکرد نادرست مدار کویل
P0353 کارکرد نادرست مدار کویل
P0354 کارکرد نادرست مدار کویل
P0355 کارکرد نادرست مدار کویل
P0356 کارکرد نادرست مدار کویل
P0357 کارکرد نادرست مدار کویل
P0358 کارکرد نادرست مدار کویل
P0359 کارکرد نادرست مدار کویل
P0360 کارکرد نادرست مدار کویل
P0361 کارکرد نادرست مدار کویل
P0362 کارکرد نادرست مدار کویل
P0363 احتراق ناقص بعلت نبود فشار بنزین
P0364 رزرو شده
P0365 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0366 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0367 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ منفی
P0368 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ مثبت
P0369 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0370 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0371 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0372 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0373 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0374 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0375 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0376 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0377 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0378 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0379 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ یا سنسور موقعیت میل سوپاپ
P0380 کار کرد نادرست گرمکن سوخت
P0381 کارکرد نادرست مدار چراغ هشدار گرمکن
P0382 کار کرد نادرست گرمکن سوخت
P0383 اتصال واحد کنترل گرمکن سوخت با ولتاژ منفی
P0384 اتصال واحد کنترل گرمکن سوخت با ولتاژ مثبت
P0385 کارکرد نادرست مدار حسگر B جایگیری میل لنگ
P0386 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0387 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0388 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0389 نوسان مدار سنسور موقعیت میل لنگ
P0390 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0391 کارکرد نادرست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0392 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ منفی
P0393 اتصال مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک ) با ولتاژ مثبت
P0394 نوسان در مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ( میل بادامک )
P0400 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0401 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0402 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0403 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0404 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0405 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0406 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0407 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0408 کارکرد نادرست مدار سنسور وضعیت شیر برقی بازیافت گازهای خروجی
P0409 کارکرد نادرست مدار سیستم بازیافت گازهای خروجی بعد از احتراق
P0410 کارکرد نادرست سیستم پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0411 کارکرد نادرست مدار سیستم پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0412 کارکرد نادرست مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0413 مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی ) باز است
P0414 اتصال کوتاه شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0415 کارکرد نادرست مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0416 مدار شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی ) باز است
P0417 اتصال کوتاه شیر برقی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0418 کارکرد نادرست مدار رله ی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0419 کارکرد نادرست مدار رله ی پمپ هوای اگزوز (گازهای خروجی )
P0420 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0421 کارکرد نادرست گرمکن منبع کاتالیز
P0422 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0423 کارکرد نادرست گرمکن منبع کاتالیز
P0424 کارکرد نادرست گرمکن منبع کاتالیز
P0425 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0426 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0427 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0428 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0429 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0430 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0431 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0432 کارکرد نادرست منبع کاتالیز
P0433 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0434 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0435 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0436 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0437 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0438 کارکرد نادرست سنسور دمای منبع کاتالیز
P0439 کارکرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتالیز
P0440 کارکرد نادرست کنیستر
P0441 کارکرد نادرست کنیستر
P0442 احتمال نشتی در منبع کنیستر
P0443 کارکرد نادرست مدار شیربرقی کانیستر
P0444 مدار شیر برقی کانیستر باز است
P0445 اتصال کوتاه شیر برقی کانیستر
P0446 کارکرد نادرست مدار شیربرقی کانیستر
P0447 مدار شیر برقی کانیستر باز است
P0448 اتصال کوتاه شیر برقی کانیستر
P0449 کارکرد نادرست مدار شیربرقی کانیستر
P0450 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0451 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0452 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0453 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0454 نوسان در مدار سنسور فشار منبع کانیستر
P0455 احتمال نشتی زیاد در منبع کانیستر
P0456 احتمال نشتی خیلی کم در منبع کانیستر
P0457 احتمال نشتی در منبع کانیستر (نبود درب فیلتر)
P0458 اتصال مدار شیر برقی کنیستر
P0459 اتصال مدار شیر برقی کنیستر با ولتاژ مثبت
P0460 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزین
P0461 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزین
P0462 اتصال سنسور سطح بنزین با ولتاژ منفی
P0463 اتصال سنسور سطح بنزین با ولتاژ مثبت
P0464 نوسان در مدار سنسور سطح بنزین
P0465 کارکرد نادرست سنسور جریان کانیستر
P0466 کارکرد نادرست سنسور جریان کانیستر
P0467 اتصال سنسور جریان کانیستر با ولتاژ منفی
P0468 اتصال سنسور جریان کانیستر با ولتاژ مثبت
P0469 نوسان در سنسور جریان کانیستر
P0470 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز
P0471 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز
P0472 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0473 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0474 نوسان در مدار سنسور فشار گاز خروجی اگزوز
P0475 کارکرد نادرست مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز
P0476 کارکرد نادرست مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز
P0477 اتصال مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0478 اتصال مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز با (ولتاژ منفی)
P0479 نوسان در مدار شیر برقی فشار گاز خروجی اگزوز
P0480 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور – شماره ۱
P0481 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور – شماره ۲
P0482 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور – شماره ۳
P0483 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور
P0484 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادیاتور
P0485 کارکرد نادرست اتصال مدار فن خنک کننده رادیاتور
P0486 حسگر B جایگیری شیر بازیافت گازهای خروجی فرآیند احتراق -کارکرد نادرست مدار
P0487 کارکرد نادرست سیستم منبع کاتالیزور مرتبط با دریچه گاز
P0488 کارکرد نادرست سیستم منبع کاتالیزور مرتبط با دریچه گاز
P0489 اتصال مدار سیستم منبع کاتالیزور با (ولتاژ منفی)
P0490 اتصال مدار سیستم منبع کاتالیزور با (ولتاژ مثبت)
P0491 کارکرد نادرست سیستم پمپ هوای دوم مرطبت با منبع کتالیزور
P0492 کارکرد نادرست سیستم پمپ هوای دوم مرطبت با منبع کتالیزور
P0493 کارکرد نادرست دور موتور فن رادیاتور
P0494 کارکرد نادرست دور موتور فن رادیاتور (دور پائین)
P0495 کارکرد نادرست دور موتور فن رادیاتور (دور بالا)
P0496 کارکرد نادرست سیستم کنیستر
P0497 کارکرد نادرست سیستم کنیستر
P0498 اتصال مدار سیستم کنیستر , مجرای کنترل با ولتاژ منفی
P0499 اتصال مدار سیستم کنیستر , مجرای کنترل با ولتاژ مثبت
P0500 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو
P0501 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو
P0502 اتصال مدار سنسور سرعت خودرو با ولتاژ منفی
P0503 نوسان در مدار سنسور سرعت خودرو
P0504 کارکرد نادرست فشنگی ترمز
P0505 کارکرد نادرست استپرموتور
P0506 کارکرد نادرست استپرموتور
P0507 کارکرد نادرست استپرموتور
P0508 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ منفی
P0509 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ مثبت
P0510 کارکرد نادرست مدار فشنگی بسته شدن دریچه گاز
P0511 کارکرد نادرست مدار استپرموتور
P0512 کارکرد نادرست مدار استارت
P0513 کلید تعریف نشده
P0514 کارکرد نادرست سنسور دمای باطری
P0515 کارکرد نادرست سنسور دمای باطری
P0516 اتصال سنسور دمای باطری با ولتاژ منفی
P0517 اتصال سنسور دمای باطری با ولتاژ مثبت
P0518 نوسان در مدار استپرموتور
P0519 کارکرد نادرست مدار استپرموتور
P0520 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0521 کارکرد نادرست مدارسنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0522 ولتاژ پایین سنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0523 ولتاژ بالا سنسور فشار روغن یا فشنگی فشار رو غن
P0524 فشار کم روغن موتور
P0525 عملکرد نادرست کوروز کنترل
P0526 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0527 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0528 غیر فعال بودن مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0529 نوسان در مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادیاتور
P0530 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر
P0531 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر
P0532 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ منفی
P0533 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ مثبت
P0534 شارژ کولر تهویه مطبوع تمام شده است
P0535 کارکرد نادرست سنسور دمای کولر
P0536 کارکرد نادرست سنسور دمای کولر
P0537 اتصال مدار سنسور دمای کولر با ولتاژ منفی
P0538 اتصال مدار سنسور دمای کولر با ولتاژ مثبت
P0539 نوسان در مدار سنسور دمای کولر
P0540 کارکرد نادرست مدار گرم کن هوای ورودی موتور
P0541 اتصال مدار گرم کن هوای ورودی موتور با ولتاژ منفی
P0542 اتصال مدار گرم کن هوای ورودی موتور با ولتاژ مثبت
P0543 مدارگرم کن هوای ورودی موتور باز می باشد
P0544 کارکرد نادرست سنسور دمای هوای خروجی موتور
P0545 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ منفی
P0546 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ مثبت
P0547 کارکرد نادرست سنسور دمای هوای خروجی موتور
P0548 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ منفی
P0549 اتصال مدار سنسور دمای هوای خروجی موتور با ولتاژ مثبت
P0550 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک
P0551 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک
P0552 اتصال مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک با ولتاژ منفی
P0553 اتصال مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک با ولتاژ مثبت
P0554 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هیدرولیک
P0555 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز
P0556 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز
P0557 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز منفی
P0558 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز مثبت
P0559 حسگر فشار تقویت کننده ی ترمز – نوسان در مدار
P0560 نادرست بودن ولتاژ باطری
P0561 نوسان در ولتاژ باطری
P0562 ضعیف بودن ولتاژ باطری
P0563 بالا بودن ولتاژ باطری
P0564 سامانه ی پایش رانندگی با سرعت ثابت, ورودی A کلید چند کاره -کارکرد نادرست مدار
P0565 کارکرد نادرست سوئیچ روشن کوروز کنترل
P0566 کارکرد نادرست سوئیچ خاموش کوروز کنترل
P0567 کارکرد نادرست سوئیچ RESUME کوروز کنترل
P0568 کارکرد نادرست سوئیچ SET کوروز کنترل
P0569 کارکرد نادرست سوئیچ COAST کوروز کنترل
P0570 کارکرد نادرست سوئیچ APP سنسور کوروز کنترل
P0571 کارکرد نادرست فشنگی ترمز با کوروز کنترل
P0572 اتصال مدار فشنگی ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0573 اتصال مدار فشنگی ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0574 کارکرد نادرست سنسور کوروز کنترل به دلیل دریافت سرعت بالا
P0575 کارکرد نادرست ورودی سنسور کوروز کنترل
P0576 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ منفی
P0577 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ مثبت
P0578 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0579 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0580 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0581 کارکرد نادرست کیلید چند حالت ی کروز گنترل
P0582 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0583 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0584 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0585 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0586 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0587 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0588 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0589 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0590 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0591 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0592 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0593 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0594 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0595 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0596 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0597 اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات باز است
P0598 اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات با ولتاژ منفی
P0599 اتصال مدار کارکرد نادرست سیستم گرمکن ترموستات با ولتاژ مثبت
P0600 کارکرد نادرست شبکه کن
P0601 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0602 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0603 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0604 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0605 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0606 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0607 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0608 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0609 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0610 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0611 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0612 خطای داخلی ای سی یو موتور
P0613 خطای داخلی ای سی یو گیر بوکس اتوماتیک
P0614 ای سی یو موتور و ای سی یو گیر بوکس اتوماتیک با هم هماهنگ نیستند
P0615 کارکرد نادرست مدار رله ی استارتر
P0616 اتصال رله ی استارتر با ولتاژ منفی
P0617 اتصال رله ی استارتر با ولتاژ مثبت
P0618 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0619 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0620 کارکرد ناطلوب ژنراتور مدار کنترل

Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل / باز کردن
P0002 P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance دوره رگلاتور سوخت کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0003 P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل کم
P0004 P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل بالا
P0005 P0005 Fuel Shutoff Valve “A” Control Circuit/Open سوخت شیر Shutoff “” مدار کنترل / باز کردن
P0006 P0006 Fuel Shutoff Valve “A” Control Circuit Low سوخت شیر Shutoff “” مدار کنترل کم
P0007 P0007 Fuel Shutoff Valve “A” Control Circuit High سوخت شیر Shutoff “” مدار کنترل بالا
P0008 P0008 Engine Position System Performance موتور و موقعیت کارایی سیستم
P0009 P0009 Engine Position System Performance موتور و موقعیت کارایی سیستم
P0010 P0010 “A” Camshaft Position Actuator Circuit “” میل بادامک و موقعیت مدار خشاب
P0011 P0011 “A” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance “” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0012 P0012 “A” Camshaft Position – Timing Over-Retarded “” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – Retarded
P0013 P0013 “B” Camshaft Position – Actuator Circuit “ب” و موقعیت میل بادامک — مدار خشاب
P0014 P0014 “B” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance “ب” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0015 P0015 “B” Camshaft Position – Timing Over-Retarded “ب” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – Retarded
P0016 P0016 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0017 P0017 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0018 P0018 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0019 P0019 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ — میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0020 P0020 “A” Camshaft Position Actuator Circuit “” میل بادامک و موقعیت مدار خشاب
P0*** P0*** “A” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance “” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0022 P0022 “A” Camshaft Position – Timing Over-Retarded “” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – Retarded
P0023 P0023 “B” Camshaft Position – Actuator Circuit “ب” و موقعیت میل بادامک — مدار خشاب
P0024 P0024 “B” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance “ب” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0025 P0025 “B” Camshaft Position – Timing Over-Retarded “ب” میل بادامک و موقعیت — زمان بندی بیش – Retarded
P0026 P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance مصرف شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0027 P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance اگزوز شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0028 P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance مصرف شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0029 P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance اگزوز شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0030 P0030 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0031 P0031 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0032 P0032 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0033 P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل
P0034 P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل کم
P0035 P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل بالا
P0036 P0036 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0037 P0037 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0038 P0038 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0039 P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر گذر شیر کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0040 P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک ۱ سنسور ۱ / ۲ بانک حسگر ۱
P0041 P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک ۱ سنسور ۲ / ۲ بانک سنسور ۲
P0042 P0042 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0043 P0043 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0044 P0044 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0045 P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن
P0046 P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0047 P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0048 P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0049 P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed توربو / سوپر شارژر توربین Overspeed
P0050 P0050 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0051 P0051 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0052 P0052 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0053 P0053 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0054 P0054 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0055 P0055 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0056 P0056 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0057 P0057 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0058 P0058 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0059 P0059 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0060 P0060 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0061 P0061 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0062 P0062 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0063 P0063 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0064 P0064 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0065 P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance هوا کمک انژکتور برد کنترل / عملکرد
P0066 P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low هوا کمک انژکتور مدار کنترل یا مدار پایین
P0067 P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High هوا کمک انژکتور مدار کنترل بالا
P0068 P0068 MAP/MAF – Throttle Position Correlation نقشه / MAF — ارتباط و موقعیت دریچه گاز
P0069 P0069 Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation فشار منیفولد مطلق — ارتباط فشار هوا
P0070 P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit محیط هوا مدار سنسور دما
P0071 P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance محیط هوا برد سنسور دما / عملکرد
P0072 P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low محیط مدار سنسور دمای هوا پایین
P0073 P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High محیط هوا مدار سنسور دما بالا
P0074 P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent محیط هوا مدار سنسور دما متناوب
P0075 P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0076 P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0077 P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0078 P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0079 P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0080 P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0081 P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0082 P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0083 P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0084 P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0085 P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0086 P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0087 P0087 Fuel Rail/System Pressure – Too Low ریل سوخت / فشار سیستم — بیش از حد کم
P0088 P0088 Fuel Rail/System Pressure – Too High ریل سوخت / فشار سیستم — بیش از حد بالا
P0089 P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance رگلاتور فشار سوخت ۱ عملکرد
P0090 P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit رگلاتور فشار سوخت ۱ مدار کنترل
P0091 P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low رگلاتور فشار سوخت پایین مدار کنترل ۱
P0092 P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High رگلاتور فشار سوخت ۱ مدار کنترل بالا
P0093 P0093 Fuel System Leak Detected – Large Leak سیستم سوخت نشت شناسایی — نشت بزرگ
P0094 P0094 Fuel System Leak Detected – Small Leak سیستم سوخت نشت شناسایی — نشت کوچک
P0095 P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار ۲
P0096 P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance مصرف درجه حرارت هوا سنسور ۲ مدار برد / عملکرد
P0097 P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low مصرف درجه حرارت هوا سنسور ۲ مدار پایین
P0098 P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High درجه حرارت هوا مصرف مدار سنسور ۲ عالی
P0099 P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار متناوب ۲ / نامنظم
P0100 P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit جرم یا حجم جریان هوا مدار
P0101 P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance جرم یا حجم جریان هوا برد مدار / عملکرد
P0102 P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input جرم یا حجم هوا مدار جریان ورودی کم
P0103 P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input جرم یا حجم جریان ورودی هوا مدار بالا
P0104 P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent جرم یا حجم هوا مدار جریان متناوب
P0105 P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit فشار منیفولد مطلق / مدار فشار هوا
P0106 P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار برد مدار / عملکرد
P0107 P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار ورودی مدار پایین
P0108 P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار ورودی مدار بالا
P0109 P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent فشار منیفولد مطلق / مدار فشار سنج فشار متناوب
P0110 P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار ۱
P0111 P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار ۱ محدوده / عملکرد
P0112 P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low مصرف درجه حرارت هوا سنسور ۱ مدار کم
P0113 P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار ۱ بالا
P0114 P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent مصرف درجه حرارت هوا سنسور ۱ مدار متناوب
P0115 P0115 Engine Coolant Temperature Circuit موتور مدار دما Coolant
P0116 P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance موتور Coolant برد مدار دما / عملکرد
P0117 P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low موتور مدار دما Coolant کم
P0118 P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High موتور مدار دما Coolant بالا
P0119 P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent موتور مدار دما Coolant متناوب
P0120 P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” مدار
P0121 P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” برد مدار / عملکرد
P0122 P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” مدار پایین
P0123 P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” مدار بالا
P0124 P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” مدار متناوب
P0125 P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control دما کافی نیست Coolant برای کنترل حلقه بسته سوخت
P0126 P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation دما کافی نیست Coolant برای عملیات پایدار
P0127 P0127 Intake Air Temperature Too High درجه حرارت هوا مصرف بیش از حد بالا
P0128 P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) ترموستات Coolant (درجه حرارت Coolant در زیر دمای تنظیم ترموستات)
P0129 P0129 Barometric Pressure Too Low فشار هوا خیلی پایین
P0130 P0130 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0131 P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0132 P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0133 P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0134 P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0135 P0135 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0136 P0136 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0137 P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0138 P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0139 P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0140 P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0141 P0141 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0142 P0142 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0143 P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0144 P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0145 P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0146 P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0147 P0147 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0148 P0148 Fuel Delivery Error خطا در تحویل سوخت
P0149 P0149 Fuel Timing Error خطا در زمان بندی سوخت
P0150 P0150 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0151 P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0152 P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0153 P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0154 P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0155 P0155 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0156 P0156 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0157 P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0158 P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0159 P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0160 P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0161 P0161 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0162 P0162 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0163 P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0164 P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0165 P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0166 P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0167 P0167 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0168 P0168 Fuel Temperature Too High درجه حرارت سوخت بیش از حد بالا
P0169 P0169 Incorrect Fuel Composition نادرست سوخت ترکیب
P0170 P0170 Fuel Trim سوخت اصلاح
P0171 P0171 System Too Lean سیستم خیلی ناب
P0172 P0172 System Too Rich سیستم خیلی غنی
P0173 P0173 Fuel Trim سوخت اصلاح
P0174 P0174 System Too Lean سیستم خیلی ناب
P0175 P0175 System Too Rich سیستم خیلی غنی
P0176 P0176 Fuel Composition Sensor Circuit سوخت ترکیب مدار سنسور
P0177 P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance سوخت ترکیب سنسور برد مدار / عملکرد
P0178 P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low سوخت ترکیب مدار سنسور کم
P0179 P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High سوخت ترکیب مدار سنسور بالا
P0180 P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit درجه حرارت سوخت سنسور مدار
P0181 P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance درجه حرارت سوخت سنسور برد مدار / عملکرد
P0182 P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low درجه حرارت سوخت سنسور مدار پایین
P0183 P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High درجه حرارت سوخت سنسور مدار بالا
P0184 P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent درجه حرارت سوخت سنسور مدار متناوب
P0185 P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit سوخت سنسور دما ب مدار
P0186 P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance سوخت سنسور دما ب برد مدار / عملکرد
P0187 P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low سوخت سنسور دما مدار ب کم
P0188 P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High سوخت سنسور دما مدار ب بالا
P0189 P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent سوخت سنسور دما ب مدار متناوب
P0190 P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit سوخت راه آهن فشار مدار سنسور
P0191 P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance سوخت راه آهن برد مدار سنسور فشار / عملکرد
P0192 P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low سوخت راه آهن مدار سنسور فشار پایین
P0193 P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High سوخت راه آهن مدار سنسور فشار بالا
P0194 P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent سوخت راه آهن مدار سنسور فشار متناوب
P0195 P0195 Engine Oil Temperature Sensor موتور سنسور دمای روغن
P0196 P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance روغن موتور درجه حرارت محدوده حسگر / عملکرد
P0197 P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low موتور سنسور دمای روغن کم
P0198 P0198 Engine Oil Temperature Sensor High موتور سنسور دمای روغن بالا
P0199 P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent موتور سنسور دمای روغن متناوب
P0200 P0200 Injector Circuit/Open مدار انژکتور / باز کردن
P0201 P0201 Injector Circuit/Open – Cylinder 1 مدار انژکتور / باز کردن — ۱ سیلندر
P0202 P0202 Injector Circuit/Open – Cylinder 2 مدار انژکتور / باز کردن — ۲ سیلندر
P0203 P0203 Injector Circuit/Open – Cylinder 3 مدار انژکتور / باز کردن — ۳ سیلندر
P0204 P0204 Injector Circuit/Open – Cylinder 4 مدار انژکتور / باز کردن — ۴ سیلندر
P0205 P0205 Injector Circuit/Open – Cylinder 5 مدار انژکتور / باز — ۵ سیلندر
P0206 P0206 Injector Circuit/Open – Cylinder 6 مدار انژکتور / باز — ۶ سیلندر
P0207 P0207 Injector Circuit/Open – Cylinder 7 مدار انژکتور / باز کردن — سیلندر ۷
P0208 P0208 Injector Circuit/Open – Cylinder 8 مدار انژکتور / باز کردن — ۸ سیلندر
P0209 P0209 Injector Circuit/Open – Cylinder 9 مدار انژکتور / باز کردن — ۹ سیلندر
P***0 P***0 Injector Circuit/Open – Cylinder 10 مدار انژکتور / باز — ۱۰ سیلندر
P***1 P***1 Injector Circuit/Open – Cylinder 11 مدار انژکتور / باز — ۱۱ سیلندر
P***2 P***2 Injector Circuit/Open – Cylinder 12 مدار انژکتور / باز — ۱۲ سیلندر
P***3 P***3 Cold Start Injector 1 سرد انژکتور شروع ۱
P***4 P***4 Cold Start Injector 2 سرد انژکتور شروع ۲
P***5 P***5 Engine Shutoff Solenoid Shutoff موتور مارپیچ کهربایی
P***6 P***6 Injector/Injection Timing Control Circuit انژکتور / تزریق زمان بندی مدار کنترل
P***7 P***7 Engine Coolant Over Temperature Condition مایع خنک کننده موتور بیش از وضعیت دما
P***8 P***8 Transmission Fluid Over Temperature Condition سیالات انتقال بیش از وضعیت دما
P***9 P***9 Engine Overspeed Condition موتور Overspeed وضعیت
P0220 P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ب” مدار
P0221 P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ب” برد مدار / عملکرد
P0222 P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ب” مدار پایین
P0223 P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ب” مدار بالا
P0224 P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ب” مدار متناوب
P0225 P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ج” مدار
P0226 P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ج” برد مدار / عملکرد
P0227 P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ج” مدار پایین
P0228 P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ج” مدار بالا
P0229 P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ج” مدار متناوب
P0230 P0230 Fuel Pump Primary Circuit سوخت پمپ مدار اولیه
P0231 P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low سوخت پمپ مدار ثانویه کم
P0232 P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High سوخت پمپ مدار ثانویه بالا
P0233 P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent سوخت پمپ مدار ثانویه متناوب
P0234 P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition توربو / سوپر شارژر وضعیت Overboost
P0235 P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “” مدار
P0236 P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “” برد مدار / عملکرد
P0237 P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “” مدار پایین
P0238 P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “” مدار بالا
P0239 P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor “B” Circuit توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “ب” مدار
P0240 P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor “B” Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “ب” برد مدار / عملکرد
P0241 P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor “B” Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “ب” مدار پایین
P0242 P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor “B” Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور “ب” مدار بالا
P0243 P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “A” توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “”
P0244 P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “A” Range/Performance توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “” محدوده / عملکرد
P0245 P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “A” Low توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “” کم
P0246 P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “A” High توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “” بالا
P0247 P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “B” توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “ب”
P0248 P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “B” Range/Performance توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “ب” برد / عملکرد
P0249 P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “B” Low توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “ب” کم
P0250 P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “B” High توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی “ب” بالا
P0251 P0251 Injection Pump Fuel Metering Control “A” (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “” (بادامک / روتور / انژکتور)
P0252 P0252 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “” محدوده / عملکرد (بادامک / روتور / انژکتور)
P0253 P0253 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “” پایین (بادامک / روتور / انژکتور)
P0254 P0254 Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “” بالا (بادامک / روتور / انژکتور)
P0255 P0255 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “” متناوب (بادامک / روتور / انژکتور)
P0256 P0256 Injection Pump Fuel Metering Control “B” (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “ب” (بادامک / روتور / انژکتور)
P0257 P0257 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “ب” برد / عملکرد (بادامک / روتور / انژکتور)
P0258 P0258 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “ب” کم (بادامک / روتور / انژکتور)
P0259 P0259 Injection Pump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “ب” بالا (بادامک / روتور / انژکتور)
P0260 P0260 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل “ب” متناوب (بادامک / روتور / انژکتور)
P0261 P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low سیلندر ۱ مدار انژکتور کم
P0262 P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High سیلندر ۱ مدار انژکتور بالا
P0263 P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance سیلندر ۱ سهم / تعادل
P0264 P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low مدار انژکتور سیلندر ۲ پایین
P0265 P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High سیلندر ۲ مدار انژکتور بالا
P0266 P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance سیلندر ۲ کمک / تعادل
P0267 P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low سیلندر ۳ مدار انژکتور کم
P0268 P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High سیلندر ۳ مدار انژکتور بالا
P0269 P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance سیلندر ۳ کمک / تعادل
P0270 P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low مدار انژکتور ۴ سیلندر کم
P0271 P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High مدار انژکتور ۴ سیلندر بالا
P0272 P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance سیلندر ۴ سهم / تعادل
P0273 P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low مدار انژکتور سیلندر ۵ پایین
P0274 P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High مدار انژکتور سیلندر ۵ بالا
P0275 P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance سیلندر ۵ سهم / تعادل
P0276 P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low سیلندر ۶ مدار انژکتور کم
P0277 P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High سیلندر ۶ مدار انژکتور بالا
P0278 P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance 6 سیلندر کمک / تعادل
P0279 P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low سیلندر ۷ مدار انژکتور کم
P0280 P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High سیلندر ۷ مدار انژکتور بالا
P0281 P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance کمک سیلندر ۷ / تعادل
P0282 P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low 8 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0283 P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High 8 سیلندر انژکتور مدار بالا
P0284 P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance 8 سیلندر کمک / تعادل
P0285 P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low 9 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0286 P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High مدار انژکتور سیلندر ۹ بالا
P0287 P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance سیلندر ۹ سهم / تعادل
P0288 P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low سیلندر ۱۰ مدار انژکتور کم
P0289 P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High سیلندر ۱۰ مدار انژکتور بالا
P0290 P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance سیلندر ۱۰ سهم / تعادل
P0291 P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low 11 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0292 P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High سیلندر ۱۱ مدار انژکتور بالا
P0293 P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance سیلندر ۱۱ سهم / تعادل
P0294 P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low 12 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0295 P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High سیلندر ۱۲ مدار انژکتور بالا
P0296 P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance سیلندر ۱۲ سهم / تعادل
P0297 P0297 Vehicle Overspeed Condition خودرو Overspeed وضعیت
P0298 P0298 Engine Oil Over Temperature روغن موتور بیش از درجه حرارت
P0299 P0299 Turbo/Super Charger Underboost توربو / سوپر شارژر Underboost
P0300 P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected تصادفی / چند درنرفتن سیلندر شناسایی
P0301 P0301 Cylinder 1 Misfire Detected سیلندر ۱ درنرفتن شناسایی
P0302 P0302 Cylinder 2 Misfire Detected سیلندر ۲ درنرفتن شناسایی
P0303 P0303 Cylinder 3 Misfire Detected سیلندر درنرفتن ۳ شناسایی
P0304 P0304 Cylinder 4 Misfire Detected سیلندر ۴ درنرفتن شناسایی
P0305 P0305 Cylinder 5 Misfire Detected سیلندر ۵ درنرفتن شناسایی
P0306 P0306 Cylinder 6 Misfire Detected 6 سیلندر درنرفتن شناسایی
P0307 P0307 Cylinder 7 Misfire Detected سیلندر ۷ درنرفتن شناسایی
P0308 P0308 Cylinder 8 Misfire Detected 8 سیلندر درنرفتن شناسایی
P0309 P0309 Cylinder 9 Misfire Detected سیلندر ۹ درنرفتن شناسایی
P0310 P0310 Cylinder 10 Misfire Detected سیلندر ۱۰ درنرفتن شناسایی
P**** P**** Cylinder 11 Misfire Detected سیلندر ۱۱ درنرفتن شناسایی
P0312 P0312 Cylinder 12 Misfire Detected سیلندر ۱۲ درنرفتن شناسایی
P0313 P0313 Misfire Detected with Low Fuel شناسایی درنرفتن با کم سوخت
P0314 P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified) تنها درنرفتن سیلندر (سیلندر تخصیص داده نشده)
P0315 P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned میل لنگ و موقعیت تنوع سیستم یاد نگرفته
P0316 P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) درنرفتن موتور شناسایی در هنگام راه اندازی (اول انقلاب ۱۰۰۰)
P0317 P0317 Rough Road Hardware Not Present راف جاده سخت افزار در حال حاضر هنوز
P0318 P0318 Rough Road Sensor “A” Signal Circuit جاده راف سنسور “” مدار سیگنال
P0319 P0319 Rough Road Sensor “B” جاده راف سنسور “ب”
P0320 P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی
P0321 P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور ورودی محدوده مدار / عملکرد
P0322 P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی سیگنال
P0323 P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی متناوب
P0324 P0324 Knock Control System Error تق کنترل خطا در سیستم
P0325 P0325 Knock Sensor 1 Circuit تق سنسور مدار ۱
P0326 P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance بد گویی کردن از سنسور ۱ مدار برد / عملکرد
P0327 P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low بد گویی کردن از سنسور ۱ مدار کم
P0328 P0328 Knock Sensor 1 Circuit High تق سنسور مدار ۱ بالا
P0329 P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent بد گویی کردن از سنسور ۱ مدار ورودی متناوب
P0330 P0330 Knock Sensor 2 Circuit تق سنسور مدار ۲
P0331 P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance تق سنسور ۲ مدار محدوده / عملکرد
P0332 P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low تق سنسور ۲ مدار پایین
P0333 P0333 Knock Sensor 2 Circuit High بد گویی کردن از مدار سنسور ۲ عالی
P0334 P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent تق سنسور ۲ مدار ورودی متناوب
P**** P**** Crankshaft Position Sensor “A” Circuit سنسور موقعیت میل لنگ “” مدار
P0336 P0336 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل لنگ “” برد مدار / عملکرد
P0337 P0337 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Low سنسور موقعیت میل لنگ “” مدار پایین
P0338 P0338 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit High سنسور موقعیت میل لنگ “” مدار بالا
P0339 P0339 Crankshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل لنگ “” مدار متناوب
P0340 P0340 Camshaft Position Sensor “A” Circuit سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار
P0341 P0341 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل بادامک “” برد مدار / عملکرد
P0342 P0342 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Low سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار پایین
P0343 P0343 Camshaft Position Sensor “A” Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار بالا
P0344 P0344 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار متناوب
P0345 P0345 Camshaft Position Sensor “A” Circuit سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار
P0346 P0346 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل بادامک “” برد مدار / عملکرد
P0347 P0347 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Low سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار پایین
P0348 P0348 Camshaft Position Sensor “A” Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار بالا
P0349 P0349 Camshaft Position Sensor “A” Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک “” مدار متناوب
P0350 P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit سیستم جرقه زنی اولیه کویل / مدار ثانویه
P0351 P0351 Ignition Coil “A” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “” اولیه / ثانویه مدار
P0352 P0352 Ignition Coil “B” Primary/Secondary Circuit سیستم جرقه زنی کویل “ب” اولیه / ثانویه مدار
P0353 P0353 Ignition Coil “C” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “ج” اولیه / ثانویه مدار
P0354 P0354 Ignition Coil “D” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “د” اولیه / ثانویه مدار
P0355 P0355 Ignition Coil “E” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “پست” اولیه / ثانویه مدار
P0356 P0356 Ignition Coil “F” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “اف” اولیه / ثانویه مدار
P0357 P0357 Ignition Coil “G” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی و “گ” ابتدایی / مدار ثانویه
P0358 P0358 Ignition Coil “H” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “ه” ابتدایی / مدار ثانویه
P0359 P0359 Ignition Coil “I” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “من” ابتدایی / مدار ثانویه
P0360 P0360 Ignition Coil “J” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “ج” ابتدایی / مدار ثانویه
P0361 P0361 Ignition Coil “K” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “ک” اولیه / ثانویه مدار
P0362 P0362 Ignition Coil “L” Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی “ل” اولیه / ثانویه مدار
P0363 P0363 Misfire Detected – Fueling Disabled درنرفتن شناسایی — غیر فعال سوخت رسانی
P0364 P0364 Reserved محفوظ
P0365 P0365 Camshaft Position Sensor “B” Circuit سنسور میل بادامک و موقعیت “ب” مدار
P0366 P0366 Camshaft Position Sensor “B” Circuit Range/Performance سنسور میل بادامک و موقعیت “ب” برد مدار / عملکرد
P0367 P0367 Camshaft Position Sensor “B” Circuit Low سنسور میل بادامک و موقعیت “ب” مدار پایین
P0368 P0368 Camshaft Position Sensor “B” Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک “ب” مدار بالا
P0369 P0369 Camshaft Position Sensor “B” Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک “ب” مدار متناوب
P0370 P0370 Timing Reference High Resolution Signal “A” زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “”
P0371 P0371 Timing Reference High Resolution Signal “A” Too Many Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “” بیش از حد بسیاری از حبوبات
P0372 P0372 Timing Reference High Resolution Signal “A” Too Few Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “” خیلی کم حبوبات
P0373 P0373 Timing Reference High Resolution Signal “A” Intermittent/Erratic Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “” متناوب / حبوبات نامنظم
P0374 P0374 Timing Reference High Resolution Signal “A” No Pulse زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “” بدون نبض
P0375 P0375 Timing Reference High Resolution Signal “B” مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا “ب”
P0376 P0376 Timing Reference High Resolution Signal “B” Too Many Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “ب” بیش از حد بسیاری از حبوبات
P0377 P0377 Timing Reference High Resolution Signal “B” Too Few Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا “ب” خیلی کم حبوبات
P0378 P0378 Timing Reference High Resolution Signal “B” Intermittent/Erratic Pulses مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا “ب” متناوب / حبوبات نامنظم
P0379 P0379 Timing Reference High Resolution Signal “B” No Pulses مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا “ب” هیچ حبوبات
P0380 P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A” پلاگین براق / بخاری مدار “”
P0381 P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit پلاگین براق / بخاری مدار شاخص
P0382 P0382 Glow Plug/Heater Circuit “B” پلاگین براق / بخاری مدار “ب”
P0383 P0383 Reserved by SAE J2012 این سایت متعلق به SAE J2012
P0384 P0384 Reserved by SAE J2012 این سایت متعلق به SAE J2012
P0385 P0385 Crankshaft Position Sensor “B” Circuit سنسور موقعیت میل لنگ “ب” مدار
P0386 P0386 Crankshaft Position Sensor “B” Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل لنگ “ب” برد مدار / عملکرد
P0387 P0387 Crankshaft Position Sensor “B” Circuit Low سنسور موقعیت میل لنگ “ب” مدار پایین
P0388 P0388 Crankshaft Position Sensor “B” Circuit High سنسور موقعیت میل لنگ “ب” مدار بالا
P0389 P0389 Crankshaft Position Sensor “B” Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل لنگ “ب” مدار متناوب
P0390 P0390 Camshaft Position Sensor “B” Circuit سنسور میل بادامک و موقعیت “ب” مدار
P0391 P0391 Camshaft Position Sensor “B” Circuit Range/Performance سنسور میل بادامک و موقعیت “ب” برد مدار / عملکرد
P0392 P0392 Camshaft Position Sensor “B” Circuit Low سنسور میل بادامک و موقعیت “ب” مدار پایین
P0393 P0393 Camshaft Position Sensor “B” Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک “ب” مدار بالا
P0394 P0394 Camshaft Position Sensor “B” Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک “ب” مدار متناوب
P0400 P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow گاز خروجی جریان Recirculation
P0401 P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected گاز خروجی جریان Recirculation کافی نیست شناسایی
P0402 P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected گاز خروجی جریان Recirculation شناسایی بیش از حد
P0403 P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit گاز خروجی Recirculation مدار کنترل
P0404 P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance گاز خروجی Recirculation کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0405 P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit Low سنسور گاز اگزوز Recirculation “” مدار پایین
P0406 P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit High سنسور گاز اگزوز Recirculation “” مدار بالا
P0407 P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor “B” Circuit Low سنسور گاز اگزوز Recirculation “ب” مدار پایین
P0408 P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor “B” Circuit High سنسور گاز اگزوز Recirculation “ب” مدار بالا
P0409 P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit سنسور گاز اگزوز Recirculation “” مدار
P0410 P0410 Secondary Air Injection System متوسطه هوا ، سیستم تزریق
P0411 P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected هوا تزریق جریان ثانویه سیستم نادرست تشخیص داده
P0412 P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر “” مدار
P0413 P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit Open متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر “” مدار باز
P0414 P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit Shorted متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر “” مدار Shorted
P0415 P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve “B” Circuit متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر “ب” مدار
P0416 P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve “B” Circuit Open متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر “ب” مدار باز
P0417 P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve “B” Circuit Shorted متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر “ب” مدار Shorted
P0418 P0418 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل “” مدار
P0419 P0419 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل “ب” مدار
P0420 P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold کاتالیست بهره وری سیستم در زیر آستانه
P0421 P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست تا زیر آستانه
P0422 P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری در زیر بخش اصلی کاتالیست آستانه
P0423 P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست در زیر آستانه
P0424 P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold حرارت دما کاتالیست در زیر آستانه
P0425 P0425 Catalyst Temperature Sensor کاتالیست سنسور دما
P0426 P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance کاتالیست محدوده دما سنسور / عملکرد
P0427 P0427 Catalyst Temperature Sensor Low سنسور دما کاتالیست پایین
P0428 P0428 Catalyst Temperature Sensor High سنسور دما کاتالیست بالا
P0429 P0429 Catalyst Heater Control Circuit کاتالیست بخاری مدار کنترل
P0430 P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold کاتالیست بهره وری سیستم در زیر آستانه
P0431 P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست تا زیر آستانه
P0432 P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری در زیر بخش اصلی کاتالیست آستانه
P0433 P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست در زیر آستانه
P0434 P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold حرارت دما کاتالیست در زیر آستانه
P0435 P0435 Catalyst Temperature Sensor کاتالیست سنسور دما
P0436 P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance کاتالیست محدوده دما سنسور / عملکرد
P0437 P0437 Catalyst Temperature Sensor Low سنسور دما کاتالیست پایین
P0438 P0438 Catalyst Temperature Sensor High سنسور دما کاتالیست بالا
P0439 P0439 Catalyst Heater Control Circuit کاتالیست بخاری مدار کنترل
P0440 P0440 Evaporative Emission System سیستم انتشار تبخیر
P0441 P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی نادرست
P0442 P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (نشت کوچک)
P0443 P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر
P0444 P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار باز شیر
P0445 P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر Shorted
P0446 P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل
P0447 P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل باز
P0448 P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل Shorted
P0449 P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit تبخیر سیستم انتشار خالی شیر / مدار مارپیچ کهربایی
P0450 P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض
P0451 P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / محدوده تعویض / عملکرد
P0452 P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تغییر کم
P0453 P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض بالا
P0454 P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض متناوب
P0455 P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (نشت های بزرگ)
P0456 P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (بسیار کوچک نشت)
P0457 P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (کلاه سوخت سست / خاموش)
P0458 P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر کم
P0459 P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر بالا
P0460 P0460 Fuel Level Sensor “A” Circuit سنسور سطح سوخت “” مدار
P0461 P0461 Fuel Level Sensor “A” Circuit Range/Performance سنسور سطح سوخت “” برد مدار / عملکرد
P0462 P0462 Fuel Level Sensor “A” Circuit Low سنسور سطح سوخت “” مدار پایین
P0463 P0463 Fuel Level Sensor “A” Circuit High سنسور سطح سوخت “” مدار بالا
P0464 P0464 Fuel Level Sensor “A” Circuit Intermittent سنسور سطح سوخت “” مدار متناوب
P0465 P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور
P0466 P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance EVAP پاکسازی جریان مدار برد سنسور / عملکرد
P0467 P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور کم
P0468 P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور بالا
P0469 P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent EVAP پاکسازی جریان متناوب مدار سنسور
P0470 P0470 Exhaust Pressure Sensor اگزوز سنسور فشار
P0471 P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance محدوده فشار خروجی سنسور / عملکرد
P0472 P0472 Exhaust Pressure Sensor Low اگزوز سنسور فشار پایین
P0473 P0473 Exhaust Pressure Sensor High اگزوز سنسور فشار بالا
P0474 P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent اگزوز سنسور فشار متناوب
P0475 P0475 Exhaust Pressure Control Valve اگزوز فشار شیر کنترل
P0476 P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance اگزوز فشار کنترل محدوده شیر / عملکرد
P0477 P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low اگزوز شیر کنترل فشار کم
P0478 P0478 Exhaust Pressure Control Valve High اگزوز شیر کنترل فشار