لیست قیمت قطعات ام وی ام 100 جدید

لیست قیمت قطعات ام وی ام 110 جدید – MVM110 S

برای دریافت فایل اکسل به آخر جدول مراجعه کنید .

PartNamePer TechnicalCode Price (Rial) Car Model
بلوک سیلندر 371-1002010 13,547,214 110 NEW
پیچ 371-1002024 7,382 110 NEW
خنک کن سریع پیستون 371-1002050AC 103,354 110 NEW
پوسته سر سیلندر 371-1003010BA 16,373,963 110 NEW
واشرسیت سوپاپ بنزین 371-1003021 40,731 110 NEW
سیت سوپاپ دود 371-1003022 40,731 110 NEW
گاید سوپاپ هوا 371-1003026 24,439 110 NEW
درب سوپاپ 371-1003030BA 1,425,594 110 NEW
واشر ابندی درب سوپاپ 371-1003031 114,048 110 NEW
لوله اتصال اب 371-1003052 65,170 110 NEW
پیچ میل سوپاپ 371-1003065 8,146 110 NEW
واشر سرسیلندر 371-1003080 309,558 110 NEW
پیچ اتصال سرسیلندر 371-1003082 40,731 110 NEW
واشر پیچ اتصال سر سیلندر 371-1003083 8,146 110 NEW
قلاب عقبی بلند کردن موتور 371-1003088 73,316 110 NEW
پیستون (استاندارد) 371-1004015 211,803 110 NEW
گژپین 371-1004031 59,059 110 NEW
میل لنگ 371-1005011 4,838,873 110 NEW
بغل یاتاقانی 371-1005015 24,439 110 NEW
کاسه نمد ته میل لنگ 371-1005030AB 130,340 110 NEW
پوسته کاسه نمد ته میل لنگ 371-1005031 138,486 110 NEW
دنده تایمینگ سر میل لنگ 371-1005051 203,656 110 NEW
پیچ دنده سر میل لنگ 371-1005063 65,170 110 NEW
پولی سر میل لنگ 371-1005070CA 953,111 110 NEW
فلایویل 371-1005110 1,018,281 110 NEW
میل سوپاپ بنزین 371-1006015BB 985,696 110 NEW
میل سوپاپ دود 371-1006025 961,258 110 NEW
سوپاپ بنزین(هوا) 371-1007011 65,170 110 NEW
سوپاپ دود 371-1007012 81,463 110 NEW
فنر سوپاپ 371-1007013 24,439 110 NEW
واشر فوقانی فنر سوپاپ 371-1007014 24,439 110 NEW
خار سوپاپ 371-1007015 8,146 110 NEW
واشر تحتانی فنر سوپاپ 371-1007016 8,146 110 NEW
دنده زنجیر میل سوپاپ هوا 371-1007022 236,238 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)16 371-1007031-16 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)18 371-1007031-18 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)20 371-1007031-20 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)22 371-1007031-22 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)24 371-1007031-24 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)26 371-1007031-26 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)28 371-1007031-28 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)30 371-1007031-30 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)32 371-1007031-32 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)34 371-1007031-34 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)36 371-1007031-36 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)38 371-1007031-38 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)40 371-1007031-40 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)42 371-1007031-42 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)44 371-1007031-44 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)46 371-1007031-46 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)48 371-1007031-48 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)50 371-1007031-50 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)52 371-1007031-52 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)54 371-1007031-54 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)56 371-1007031-56 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)58 371-1007031-58 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)60 371-1007031-60 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)62 371-1007031-62 81,463 110 NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)64 371-1007031-64 81,463 110 NEW
دنده زنجیر میل سوپاپ دود 371-1007032 195,510 110 NEW
پیچ دنده میل سوپاپ هوا 371-1007033 24,439 110 NEW
راهنمای زنجیر تایم 371-1007034 203,656 110 NEW
زنجیر تایم 371-1007035 953,111 110 NEW
پیچ اتصال راهنمای زنجیر 371-1007036 22,147 110 NEW
سفت کن زنجیر تایم 371-1007037 187,364 110 NEW
سفت کن زنجیر تایم 371-1007040 749,455 110 NEW
پایه نگهدارنده مانیفولد دود( اگزوز) 371-1008012 73,824 110 NEW
پایه نگهدارنده منیفولد هوا 371-1008023 130,340 110 NEW
پیچ دوسر رزوه 371-1008029 7,382 110 NEW
واشر مانیفولد دود(اگزوز) 371-1008130 81,206 110 NEW
عایق حرارتی منیفولد دود 371-1008140BA 268,826 110 NEW
عایق حرارتی منیفولد دود 371-1008140BB 89,609 110 NEW
کارتل روغن 371-1009010 1,287,108 110 NEW
غلاف گیج روغن 371-1009112 125,501 110 NEW
گیج روغن 371-1009115 65,170 110 NEW
غلاف گیج روغن 371-1009121 36,912 110 NEW
جمع کننده روغن(صافی روغن) 371-1010010 138,486 110 NEW
اورینگ بیضی کارتل روغن 371-1010011 24,439 110 NEW
سینی جلو موتور 371-1011010 2,975,127 110 NEW
کاسه نمد جلوی میل لنگ( کاسه نمد پمپ روغن) 371-1011020AB 81,463 110 NEW
واشر بیرونی پمپ روغن 371-1011021 8,146 110 NEW
واسط نصب فیلتر روغن بر روی بلوک سیلندر 371-1011041 219,949 110 NEW
اورینگ بعیضی کارتل روغن 371-1011042 24,439 110 NEW
شیلنگ خروجی شیر پی سی وی 371-1014013 40,731 110 NEW
شیلنگ ورودی منیفولد 371-1014023 24,439 110 NEW
واشرترموستات 371-1306021 12,764 110 NEW
ترموستات 371-1306030 473,761 110 NEW
شیلنگ اب 371-1307014 24,439 110 NEW
واشر پمپ آب 371-1307019 24,439 110 NEW
واشر پمپ آب 371-1307021 24,439 110 NEW
پیچ مسدود کننده اب خروجی 371-1307022 24,439 110 NEW
پایه نگهدارنده کمپرسور 371-8104012 361,740 110 NEW
یک دست رینگ پیستون استاندارد 371-BJ1004030 602,823 110 NEW
یک دست یاتاقان شاتون استاندارد(یاتاقان متحرک) 371-BJ1004120AA 162,925 110 NEW
یاتاقان ثابت (یاتاقان میل لنگ) استاندارد 371-BJ1005013 260,680 110 NEW
یاتاقان ثابت (یاتاقان میل لنگ) 0/25 371-BJ1005013BA 366,581 110 NEW
مانیفولد هوا(بنزین) 371F-1008010 1,425,594 110 NEW
مانیفولد هوا(بنزین) 371F-1008011BA 1,531,495 110 NEW
شیلنگ بخار روغن 371F-1008011BB 40,731 110 NEW
لوله خنک کن 371F-1008011BC 309,558 110 NEW
اورینگ ابندی منیفولد هوا(بنزین) 371F-1008012 40,731 110 NEW
اورینگ ابندی دریچه گاز 371F-1008013 65,170 110 NEW
واشر منیفولد هوا(بنزین) 371F-1008014 114,048 110 NEW
مانیفولد هوا(بنزین) 371F-1008015 1,450,033 110 NEW
مانیفولد دود( اگزوز) 371F-1008115BC 4,488,529 110 NEW
شیلنگ بخار روغن 371F-1014014 65,170 110 NEW
لوله رابط پلاستیکی PCV 371F-1014015 24,439 110 NEW
تسمه کولر وهیدرولیک 371F-1025092 236,238 110 NEW
تسمه دینام 371F-1025093 346,975 110 NEW
ریل سوخت با انژکتور 371F-1121010 3,380,694 110 NEW
براکت نصب شیر برقی 371F-1130015 24,439 110 NEW
لوله فلزی آب از موتور به بخاری 371F-1303011 203,656 110 NEW
محفظه ترموستات(هوزینگ) 371F-1306011 81,463 110 NEW
پمپ آب 371F-1307010BA 1,303,400 110 NEW
پمپ آب 371F-1307010BB 1,303,400 110 NEW
پایه پمپ هیدرولیک 371F-3407015 553,945 110 NEW
سنسور موقعیت میل سوپاپ 371F-3611011 521,360 110 NEW
سنسور ضربه ای 371F-3611031 358,435 110 NEW
پایه ریگلاژ تسمه دینام 371F-3701015 81,206 110 NEW
کوئل 371F-3705110CA 612,743 110 NEW
استارتر 371F-3708010 2,214,735 110 NEW
استارتر 371F-3708010BT 2,214,735 110 NEW
کائوچوی استارت 371F-3708018 59,059 110 NEW
مجموعه سر سیلندر کامل 371F-BJ1003001AA 28,796,994 110 NEW
پوسته کلاچ 512MHD-1701101 1,919,437 110 NEW
بازوئی مکانیزم تعویض دنده 512MHD-1702520 73,824 110 NEW
بازوئی تعویض دنده با پایه 512MHD-1702610 125,501 110 NEW
شفت ورودی 512MHF-1701201 2,288,559 110 NEW
دنده 1 خروجی 512MHF-1701410 1,129,514 110 NEW
دنده 2 خروجی 512MHF-1701420 1,122,132 110 NEW
گیربکس 512MHJ-1700010 25,329,185 110 NEW
پین شفت هوزینگ دیفرانسیل 525MHA-1701715 13,033 110 NEW
کشوئی دنده 5 و عقب 525MHB-1701480 1,538,038 110 NEW
شاتون 371-1004110AB 896,088 110 NEW
یاتاقان متحرک 371-BJ1004120 187,363 110 NEW
شاتون 371-1004110AC 488,118 110 NEW
دینام 371-3701110 3,181,835 110 NEW
سنسور اکسیژن A11-1205110CA 1,987,685 110-4cyl
دسته موتور چپ J00-1001110 537,653 110New
پایه دسته موتور چپ J00-1001211 431,751 110New
دسته موتور سمت راست J00-1001310 782,040 110New
دسته موتور عقب J00-1001710 366,581 110New
پایه دسته موتور جلو J00-1001813 407,313 110New
تسمه آهنی شماره 1 نصب باک بنزین J00-1100051 110,736 110New
شیلنگ ورودی بنزین شماره یک J00-1101014BA 138,486 110New
باک بنزین J00-1101020 2,218,064 110New
مجموعه لوله ورودی بنزین J00-1101030 1,303,400 110New
باک بنزین J00-1101050BA 4,148,936 110New
درب باک بنزین J00-1103030 118,119 110New
شیلنگ ورودی بنزین شماره یک J00-1104110BA 219,949 110New
سه راهی ورودی و خروجی بنزین J00-1104300BA 258,385 110New
شیلنگ شماره 2 باک بنزین J00-1104730 309,558 110New
لوله بنزین رابط،برگشت به مخزن کربن گیر(لوله شماره 3) J00-1104750 309,558 110New
مجموعه پمپ بنزین- تک سوراخه J00-1106010BA 2,900,065 110New
لوله خرطومی هواکش J00-1109210 162,925 110New
لوله ورودی هواکش J00-1109511 40,731 110New
اگزوز قسمت میانی J00-1201010BB 915,423 110New
اگزوز قسمت عقب(انباره اگزوز) J00-1201030BA 1,764,405 110New
حصیری اگزوز J00-1203010BA 1,520,784 110New
کاتالیست کانورتور ثانویه J00-1205030 4,429,470 110New
رادیاتور اب J00-1301110 1,904,672 110New
شیلنگ ورودی آب به موتور J00-1303111 293,265 110New
شیلنگ خروجی آب از موتور J00-1303211 268,826 110New
شیلنگ ورودی آب به موتور J00-1303311 97,755 110New
شیلنگ اب از رایاتور به مخزن اب J00-1303313 40,731 110New
شیلنگ آب ورودی رادیاتور بخاری J00-1303417 65,170 110New
شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری J00-1303419 122,194 110New
فن رادیاتور J00-1308010 1,531,495 110New
پایه نگهدارنده مخزن انبساط J00-1311111 40,731 110New
کابل کلاچ J00-1602040 184,561 110New
پایه نگدارنده کابل کلاچ روی گیر بکس J00-1602210 59,059 110New
کابل تعویض دنده J00-1703090 553,683 110New
دسته دنده با گردگیر J00-1703540DA 428,182 110New
پلوس چپ J00-2203010 2,281,177 110New
پلوس راست J00-2203020 2,281,177 110New
رام سرشاسی(زیر رادیاتور) J00-2801010 834,216 110New
درپوش بکسل بند J00-2803503-DQ 73,824 110New
قاب چراغ مه شکن جلو سمت چپ J00-2803505 110,736 110New
قاب چراغ مه شکن جلو سمت راست J00-2803506 110,736 110New
پوسته سپر جلو J00-2803510-DQ 1,314,076 110New
شبکه ورود هوا روی سپر جلو J00-2803513 214,091 110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت چپ J00-2803531 73,824 110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت راست J00-2803532 73,824 110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت چپ J00-2803541 59,059 110New
دیاق گوشه سپر جلو سمت راست J00-2803542 59,059 110New
خار فلزی سپر جلو J00-2803557 7,382 110New
خار پلاستیکی سپر J00-2803590 7,382 110New
دیاق پشت سپر جلو J00-2803700-DY 1,535,549 110New
درپوش بکسل بند سپر عقب J00-2804503 73,824 110New
دیاق گوشه سپر عقب سمت چپ J00-2804513 73,824 110New
دیاق گوشه سپر عقب سمت راست J00-2804514 73,824 110New
دیاق اصلی سپر عقب J00-2804711-DY 472,476 110New
فنر لول جلو J00-2902011 361,740 110New
کمک فنر جلو J00-2905010 996,630 110New
میل موجگیر جلو J00-2906011 627,508 110New
بازویی موج گیر سمت چپ J00-2906030 361,740 110New
بازویی موج گیر جلو راست J00-2906040 361,740 110New
فنر لول عقب J00-2912011 251,003 110New
کمک فنر عقب J00-2915010 487,241 110New
قالپاق چرخ J00-3100119 251,003 110New
رینگ چرخ آلومینیومی J00-3101010 2,214,735 110New
رینگ زاپاس J00-3101010AC 900,658 110New
شل گیر چرخ جلو سمت چپ با نمد صداگیر J00-3102111 177,178 110New
شل گیر چرخ جلو سمت راست با نمد صداگیر J00-3102112 177,178 110New
شل گیر چرخ عقب سمت چپ J00-3102113 199,326 110New
شل گیر چرخ عقب سمت راست J00-3102115 199,326 110New
لاستیک چرخ J00-3106010 1,395,283 110New
لاستیک چرخ J00-3106010 1,395,283 110New
اکسل عقب J00-3301070 1,941,584 110New
میل موج گیرعقب J00-3301120 221,473 110New
مجموعه کامل جعبه فرمان هیدرولیک J00-3401010BB 6,046,226 110New
سیبک فرمان چپقی J00-3401012BB 406,034 110New
غربیلک فرمان J00-3402010 1,247,634 110New
کابل حلزونی کیسه هوا(ایربگ) J00-3402080 834,216 110New
تلسکوپی با چهارشاخه فرمان J00-3404010 2,074,468 110New
تلسکوپی با چهارشاخه فرمان J00-3404011 1,107,367 110New
چهارشاخه فرمان کوتاه J00-3404012 391,269 110New
پیچ اتصال چهار شاخه فرمان J00-3404013 22,147 110New
لوله روغن هیدرولیک J00-3406110 464,336 110New
لوله روغن هیدرولیک J00-3406120 879,795 110New
لوله مکش روغن هیدرولیک J00-3406200 171,071 110New
لوله برگشت روغن هیدرولیک J00-3406300 342,143 110New
مجموع کامل پدالها J00-3504010CA 974,483 110New
شیلنگ ترمز جلو J00-3506010 203,656 110New
رابط اتصال لوله های ترمز J00-3506013 40,731 110New
لوله ترمز جلو سمت چپ J00-3506030 97,755 110New
لوله ترمز جلو سمت راست J00-3506040 154,779 110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت چپ J00-3506050 73,316 110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت راست J00-3506060 73,316 110New
شیلنگ ترمز عقب J00-3506070 179,218 110New
لوله ترمز J00-3506120 81,463 110New
لوله ترمز J00-3506130 81,463 110New
لوله ترمز چرخ عقب J00-3506140 81,463 110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت چپ شماره 1 J00-3506170 122,194 110New
لوله ترمز چرخ عقب سمت راست شماره 1 J00-3506180 122,194 110New
اهرم ترمز دستی J00-3508010 457,711 110New
کابل ترمز دستی قسمت جلو J00-3508040 88,589 110New
کابل ترمز دستی قسمت عقب J00-3508090 361,740 110New
شیلنگ بوستر ترمز J00-3510110 110,736 110New
مکانیزم ABS J00-3550010 6,777,089 110New
پایه نگهدارنده ABS J00-3550090 73,824 110New
سنسورABS چرخ جلو سمت چپ J00-3550111 310,062 110New
سنسورABS چرخ جلو سمت راست J00-3550112 310,062 110New
سنسور چرخ عقب J00-3550131 310,062 110New
سنسور چرخ عقب J00-3550131BA 310,062 110New
واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U) J00-3605010BC 5,049,595 110New
مدول کنترل کیسه هوا(ایربگ) J00-3658010 2,214,735 110New
کلید فلاشر J00-3700150 110,736 110New
سینی زیر باتری J00-3703011 103,354 110New
بست نگهدارنده باتری J00-3703013 140,266 110New
پایه نگهدارنده بوق J00-3721012BB 22,147 110New
کلید شیشه بالابر دربهای عقب J00-3746050AB 110,736 110New
قاب بالایی فرمان J00-3774013 88,589 110New
قاب پایینی فرمان J00-3774015BA 81,206 110New
کلید چراغ مه شکن جلو J00-3799150BQ 324,827 110New
مجموعه کلید چراغ ترمز J00-3799150BR 243,620 110New
صفحه کیلومترشمار J00-3820010DB 3,875,786 110New
برچسب راهنمای خودرو J00-3903015 7,382 110New
دسته سیم موتور J00-4301180VC 2,768,418 110New
براکت نصب دسته سیم J00-4301182 22,147 110New
دسته سیم جلو خودرو J00-4302010VH 6,223,405 110New
دسته سیم داشبورد J00-4303030VH 4,702,620 110New
نگهدارنده J00-4303031 22,147 110New
براکت نگهدارنده دسته سیم J00-4303032 36,912 110New
سیم کشی داخل درب J00-4306070VA 332,210 110New
مجموعه سیم کشی درب جلو سمت راست J00-4306070VC 332,210 110New
دسته سیم درب جلو راست J00-4306080VA 332,210 110New
مجموعه سیم کشی درب جلو سمت راست J00-4306080VC 332,210 110New
درب عقب J00-4306090VA 295,298 110New
مجموعه دسته سیم دربهای عقب J00-4306090VC 295,298 110New
دسته سیم درب صندوق J00-4306160VC 826,834 110New
دسته سیم کیسه هوا(ایربگ) J00-4310010MA 760,392 110New
کابل منفی باتری J00-4312040VA 324,827 110New
لامپ 21 واتی چراغ سقف J00-4411011 255,276 110New
چراغ مه شکن عقب سمت چپ J00-4413010 280,533 110New
چراغ مه شکن عقب راست J00-4413020 693,950 110New
چراغ جلو سمت چپ J00-4421010 2,908,685 110New
چراغ جلو سمت راست J00-4421020 2,908,685 110New
چراغ عقب سمت چپ J00-4433010 2,074,468 110New
چراغ عقب سمت راست J00-4433020 2,074,468 110New
چراغ استوپ ترمز J00-4434070 693,950 110New
چراغ استوپ ترمز J00-4434070BA 693,950 110New
میل اتصال سیبک (قرقری فرمان) J00-4BS3401300EP 804,687 110New
کفی بدنه قسمت جلو J00-5100100-DY 7,758,954 110New
کفی بدنه قسمت عقب J00-5100200-DY 15,407,173 110New
قاب بالایی داخلی چپ J00-5100710-DY 1,055,690 110New
دوبل بالایی داخلی راست J00-5100720-DY 1,055,690 110New
تقویت عرضی سینی کف بدنه J00-5101071-DY 538,918 110New
بست نگهدارنده مخزن کربن گیر J00-5101310-DY 125,501 110New
قفل صندلی کودک J00-5101571-DY 22,147 110New
پانل پشتیبانی J00-5101610-DY 753,009 110New
تقویت عرضی سینی کف بدنه J00-5101630-DY 1,461,725 110New
سرشاسی عقب سمت چپ J00-5101700-DY 4,436,852 110New
پایه نگهدارنده فنر لول عقب سمت راست J00-5101740-DY 339,592 110New
پایه نصب بکسل بند سمت چپ J00-5101750-DY 435,564 110New
پایه نصب بکسل بند سمت راست J00-5101760-DY 435,564 110New
پایه نصب فنر لول عقب J00-5101770-DY 155,031 110New
پایه نگهدارنده J00-5101790-DY 140,266 110New
سرشاسی عقب سمت راست J00-5101800-DY 4,436,852 110New
تیر افقی قسمت جلو و عقب J00-5101910-DY 1,122,132 110New
موکت کف صندوق عقب J00-5109030 420,799 110New
شیشه درب جلو چپ J00-5203110 332,210 110New
شیشه درب جلو راست J00-5203120 332,210 110New
شیشه لچکی درب جلو سمت چپ J00-5203130 110,736 110New
شیشه لچکی درب جلو سمت راست J00-5203140 110,736 110New
شیشه درب عقب چپ J00-5203210 310,062 110New
شیشه درب عقب راست J00-5203220 310,062 110New
شیشه لچکی درب عقب سمت چپ J00-5203230 140,266 110New
شیشه لچکی درب عقب سمت راست J00-5203240 140,266 110New
موتور برف پاک کن جلو J00-5205111 627,508 110New
مکانیزم برف پاک کن جلو J00-5205113 228,855 110New
بازوئی تیغه برف پاک کن جلو چپ J00-5205131 73,824 110New
بازوئی تیغه برف پاک کن جلو J00-5205141 73,824 110New
تیغه برف پاک کن جلو راست J00-5205143 81,206 110New
تیغه برف پاک کن جلو چپ J00-5205153 81,206 110New
درپوش قاب برف پاک کن J00-5205171 22,147 110New
شیشه درب صندوق عقب J00-5206020 1,978,496 110New
شیشه درب صندوق عقب J00-5206020BA 1,978,496 110New
نوار دورشیشه جلو J00-5206053 110,736 110New
شیشه جلو J00-5206500 2,355,001 110New
مخزن شیشه شوی J00-5207111 214,091 110New
مخزن شیشه شوی J00-5207111BA 214,091 110New
مجموعه شیلنگ های شیشه شوی J00-5207130 73,824 110New
لوله ورودی اب به مخزن شیشه شوی J00-5207150 105,901 110New
ژیگلور شیشه شور جلو J00-5207171 22,147 110New
ژیگلورشیشه شوی عقب J00-5207190 22,147 110New
سینی جلو بدنه J00-5300100-DY 3,248,278 110New
دوبل تقویتی کف بدنه ونصب منجید اگزوز J00-5300220-DY 2,222,117 110New
دیاق نصب منجید اگزوز قسمت جلو سمت راست J00-5300240-DY 221,473 110New
موکت جلو داشبورد J00-5300290-DY 265,768 110New
سینی جلو کامل(سینی سرشاسی) J00-5300500-DY 1,542,932 110New
تیر افقی نگهدارنده رادیاتور سمت چپ J00-5300515-DY 184,561 110New
تیر افقی نگهدارنده رادیاتور سمت راست J00-5300516-DY 184,561 110New
دیاق پشت داشبورد J00-5301010BD 1,749,640 110New
پایه نگهدارنده داشبورد J00-5301090 346,975 110New
تیر افقی شیشه جلو قسمت جلو J00-5301100-DY 1,085,220 110New
تیر افقی شیشه جلو قسمت عقب J00-5301300-DY 2,103,998 110New
رام محفظه داخل موتور (قسمت انتها/بالا) J00-5301550 309,558 110New
قاب زیر شیشه جلو J00-5302110 627,508 110New
زه دور شیشه جلو سمت چپ J00-5302113 73,824 110New
زه دور درب جلو سمت راست J00-5302115 73,824 110New
قاب کنسول وسط J00-5305110 442,947 110New
قاب تزئینی دور دسته دنده J00-5305920DA 420,799 110New
قاب کلید شیشه بالابرهای جلو J00-5305930 184,561 110New
قاب کلید شیشه بالابرهای عقب J00-5305940DA 184,561 110New
HAND BRAKE TIRM J00-5305951 36,912 110New
قاب پنل داشبورد J00-5305970 169,796 110New
کیسه هوا(ایربگ) سرنشین J00-5306025 36,912 110New
بست نگهدارنده قاب رکاب J00-5306035 7,382 110New
پنل دور ضبط با دریچه های وسط J00-5306040DA 442,947 110New
قاب دور صفحه کیلومتر J00-5306050 132,884 110New
دریچه های کولر وسط J00-5306060DA 597,978 110New
قاب داشبورد زیر فرمان J00-5306090 59,059 110New
پوسته داشبورد J00-5306110DA 2,768,418 110New
دریچه هواکش داشبورد J00-5306180 1,040,925 110New
دریچه کولر کناری J00-5306210DA 280,533 110New
موکت کفی قسمت عقب J00-5310011 900,658 110New
بست اتصال قاب رکاب J00-5310013 7,382 110New
موکت کفی قسمت عقب J00-5310031 280,533 110New
کلاف بدنه سمت چپ J00-5400010-DY 15,909,179 110New
کلاف بدنه سمت راست J00-5400020-DY 15,909,179 110New
کلاف بدنه سمت چپ(بدون دوبل) J00-5400100-DY 12,372,986 110New
تقویت پائینی ستون جلو راست J00-5400120-DY 435,564 110New
درب فلزی باک J00-5400190-DY 155,031 110New
کلاف بدنه سمت راست(بدون دوبل) J00-5400200-DY 12,372,986 110New
آستری ستون جلو سمت چپ J00-5400210-DY 1,077,837 110New
صفحه داخلی ستون وسط چپ J00-5400215-DY 804,687 110New
دوبل ستون داخلی جلو راست J00-5400216-DY 804,687 110New
آستری ستون جلو سمت راست J00-5400220-DY 1,077,837 110New
آستری ستون جلوی بدنه سمت چپ J00-5400410-DY 1,291,928 110New
پایه نگهدارنده فیلتر هوا J00-5400510-DY 40,731 110New
نوار دور کلاف سمت چپ J00-5401051 214,091 110New
نوار دور کلاف سمت راست J00-5401052 214,091 110New
صفحه داخلی ستون وسط چپ J00-5401110-DY 1,483,872 110New
صفحه داخلی ستون وسط راست J00-5401120-DY 1,483,872 110New
دوبل داخلی گلگیر عقب سمت چپ J00-5401130-DY 3,233,513 110New
دوبل داخلی گلگیر عقب سمت راست J00-5401140-DY 3,233,513 110New
دوبل تقویت ستون درب عقب راست J00-5401280-DY 428,182 110New
پنل داخلی – ستون راست J00-5401320-DY 2,096,615 110New
درب فلزی باک J00-5401900-DY 406,034 110New
قاب ستون جلو سمت چپ J00-5402010 110,736 110New
قاب ستون جلو راست J00-5402020 110,736 110New
قاب ستون وسط داخل سمت چپ(کامل) J00-5402050 361,740 110New
آستری ستون وسط بدنه سمت راست J00-5402060 361,740 110New
قاب بالائی گوشه داخلی بدنه سمت چپ J00-5402110 118,119 110New
قاب بالائی تودربی سمت راست J00-5402120 118,119 110New
قاب پالونی عقب سمت چپ J00-5402130 169,796 110New
قاب پالونی عقب سمت راست J00-5402140 169,796 110New
قاب پا رکابی درب جلو سمت چپ J00-5402150 88,589 110New
قاب پا رکابی درب جلو سمت راست J00-5402160 88,589 110New
قاب پا رکابی درب عقب چپ J00-5402170 118,119 110New
قاب پا رکابی درب عقب راست J00-5402180 118,119 110New
قاب لچکی بیرونی درب عقب سمت چپ J00-5402710 59,059 110New
قاب لچکی داخلی درب عقب راست J00-5402720 59,059 110New
قاب لچکی درب جلو سمت چپ J00-5402730 22,147 110New
قاب لچکی درب جلو سمت راست J00-5402740 22,147 110New
سینی عقب J00-5600010-DY 2,059,703 110New
پایه نگهدارنده سپر عقب J00-5600103-DY 59,059 110New
پایه نگهدارنده سپر عقب J00-5600201-DY 59,059 110New
قاب پالونی عقب سمت چپ J00-5602110 169,796 110New
قاب پالونی عقب سمت راست J00-5602120 169,796 110New
زبانه قفل درب صندوق عقب J00-5606130 36,912 110New
زبانه قفل درب صندوق عقب J00-5606130BA 36,912 110New
قفل درب صندوق عقب J00-5606150 184,561 110New
قاب دسته دستگیره درب بازکن بیرون J00-5606250 169,796 110New
قاب بلند گو طاقچه عقب سمت چپ J00-5608030 280,533 110New
قاب بلند گو طاقچه عقب سمت راست J00-5608040 280,533 110New
طاقچه عقب J00-5608050 420,799 110New
پایه نگهدارنده طاقچه عقب سمت چپ J00-5608051 73,824 110New
پایه نگهدارنده طاقچه عقب سمت چپ J00-5608052 73,824 110New
موتور برف پاک کن عقب J00-5611110 760,392 110New
بازویی تیغه برف پاک کن عقب J00-5611131 73,824 110New
تیغه برف پاکن عقب J00-5611133 81,206 110New
پوسته سقف J00-5701200-DY 3,824,109 110New
دوبل جلوی سقف J00-5701310-DY 561,066 110New
آستری قسمت عقب سقف J00-5701400-DY 597,978 110New
ماهوتی سقف J00-5702010 1,040,925 110New
زه سرتاسری سقف سمت چپ J00-5704010 324,827 110New
خار زه سقف J00-5704015 7,382 110New
زه سرتاسری سقف سمت راست J00-5704020 324,827 110New
کمربند ایمنی جلو سمت چپ J00-5811010BD 406,034 110New
کمربند ایمنی جلو سمت راست J00-5811020 391,269 110New
قفل کن کمر بند ایمنی جلو سمت چپ J00-5811030 280,533 110New
قفل کمربند جلو راست J00-5811040 280,533 110New
مجموعه کمربند ایمنی سمت چپ J00-5812010 420,799 110New
مجموعه کمربند ایمنی عقب راست J00-5812020 420,799 110New
مجموعه کمربند ایمنی وسط J00-5812030 214,091 110New
ففل کمربندایمنی عقب J00-5812040 214,091 110New
کیسه هوا(ایربگ) راننده J00-5820010BA 4,695,238 110New
کیسه هوا(ایربگ) سرنشین J00-5820020 4,872,417 110New
درب جلو سمت چپ J00-6101010-DY 8,224,049 110New
درب جلو سمت راست J00-6101020-DY 8,224,049 110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت چپ قسمت جلو J00-6101450 59,059 110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت راست قسمت جلو J00-6101460 59,059 110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت چپ قسمت عقب J00-6101470 118,119 110New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت راست قسمت عقب J00-6101480 118,119 110New
رودری درب جلو چپ J00-6102010DA 1,107,367 110New
رودری درب جلو راست J00-6102020DA 1,107,367 110New
درپوش روی دستگیره J00-6102021 7,382 110New
درپوش روی دستگیره مشکی J00-6102021DA 7,382 110New
پایه نصب رودری درب جلو راست J00-6102075 88,589 110New
قاب لچکی داخلی درب عقب سمت چپ J00-6102110 95,971 110New
قاب لچکی داخلی درب عقب سمت راست J00-6102120 95,971 110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب جلو چپ(فیلم) J00-6102410 88,589 110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب جلو راست(فیلم) J00-6102420 88,589 110New
شیشه بالابر کامل درب جلو چپ J00-6104110 834,216 110New
پایه موتور شیشه بالابر عقب چپ J00-6104111 346,975 110New
پایه موتور شیشه بالابر عقب راست J00-6104112 346,975 110New
شیشه بالابر کامل درب جلو راست J00-6104120 834,216 110New
موتورشیشه بالابر درب جلو چپ J00-6104121 502,006 110New
موتورشیشه بالابر درب جلو راست J00-6104122 502,006 110New
مجموعه قفل درب جلو چپ J00-6105030 642,273 110New
مکانیزم قفل درب جلو سمت چپ J00-6105031 251,003 110New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو چپ J00-6105100 36,912 110New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو چپ J00-6105115 36,912 110New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو راست J00-6105116 36,912 110New
میله قفل ایمنی درب جلو چپ J00-6105117 36,912 110New
دستگیره داخلی درب جلو سمت چپ J00-6105120 251,003 110New
میل قفل درب جلو سمت چپ J00-6105121 36,912 110New
میله دستگیره درب بازکن داخلی درب جلو راست J00-6105122 36,912 110New
دستگیره درب بازکن داخلی راست J00-6105130 155,031 110New
میله پمپ قفل مرکزی درب جلو راست J00-6105200 36,912 110New
نوار دورکلاف درب جلو J00-6107111 310,062 110New
نوار دور شیشه لچکی سمت چپ J00-6107113 140,266 110New
نوار دور شیشه لچکی سمت راست J00-6107114 140,266 110New
نوار ریل شیشه درب جلو سمت چپ J00-6107115 169,796 110New
نوار ریل شیشه درب جلو سمت راست J00-6107116 169,796 110New
نوار ابگیر بیرونی شیشه درب جلو چپ J00-6107117 155,031 110New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب جلو سمت راست J00-6107118 155,031 110New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت چپ J00-6107121 155,031 110New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت راست J00-6107122 155,031 110New
درب عقب سمت چپ J00-6201010-DY 6,673,734 110New
درب عقب سمت راست J00-6201020-DY 6,673,734 110New
ریل جانبی شیشه عقب سمت چپ J00-6201470 118,119 110New
ریل جانبی شیشه عقب سمت راست J00-6201480 118,119 110New
رودری درب عقب چپ J00-6202010BD 900,658 110New
رودری درب عقب چپ J00-6202010DA 930,188 110New
رودری درب عقب راست J00-6202020BD 900,658 110New
رودری درب عقب راست J00-6202020DA 930,188 110New
پایه نصب رودری درب عقب چپ J00-6202075 88,589 110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب عقب چپ(فیلم) J00-6202410 88,589 110New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب عقب سمت راست(فیلم) J00-6202420 88,589 110New
شیشه بالابر کامل درب عقب چپ J00-6204110 834,216 110New
شیشه بالابر کامل درب عقب چپ J00-6204110AB 553,683 110New
پایه شیشه بالابر عقب چپ J00-6204111 346,975 110New
پایه موتور شیشه بالابر راست J00-6204112 346,975 110New
شیشه بالابر کامل درب عقب راست J00-6204120 834,216 110New
شیشه بالابر کامل درب عقب راست J00-6204120AB 553,683 110New
میله دستگیره درب بازکن درب عقب J00-6204310 36,912 110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت چپ J00-6205100 36,912 110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت چپ J00-6205113 36,912 110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت راست J00-6205114 36,912 110New
میله درب بازکن بیرونی درب عقب سمت چپ J00-6205117 36,912 110New
میله درب بازکن بیرونی درب عقب سمت راست J00-6205118 36,912 110New
میل قفل درب عقب سمت چپ J00-6205121 22,147 110New
میل قفل درب عقب سمت راست J00-6205122 36,912 110New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت راست J00-6205200 36,912 110New
دستگیره درب بازکن بیرونی عقب سمت چپ J00-6205700 214,091 110New
دستگیره درب بازکن بیرونی عقب سمت راست J00-6205800 214,091 110New
نوار دور درب عقب چپ و راست J00-6207111 214,091 110New
نوار دور شیشه لچکی سمت چپ J00-6207113 169,796 110New
نوار دور شیشه لچکی سمت راست J00-6207114 169,796 110New
نوار ریل شیشه درب عقب سمت چپ J00-6207115 214,091 110New
نوار ریل شیشه درب عقب سمت راست J00-6207116 214,091 110New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب عقب چپ J00-6207117 95,971 110New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب عقب راست J00-6207118 95,971 110New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت چپ J00-6207121 95,971 110New
آبگیر داخلی درب عقب راست J00-6207122 95,971 110New
پایه نصب جک درب صندوق سمت چپ J00-6306010 81,206 110New
لولای درب صندوق عقب سمت راست J00-6306020 81,206 110New
نوار دور درب صندوق عقب J00-6307111 310,062 110New
جک درب صندوق عقب J00-6309010 228,855 110New
مجموعه کامل صندلی جلو سمت چپ J00-6800010BH 5,972,402 110New
مجموعه کامل صندلی جلو سمت راست J00-6900010BH 5,972,402 110New
نشیمنگاه صندلی عقب J00-7003010BH 2,857,008 110New
تکیه گاه صندلی عقب سمت چپ J00-7005010BJ 3,610,018 110New
سنسور چشمی دنده عقب J00-7900303 236,238 110New
کامپیوترسنسور چشمی دنده عقب J00-7900309 339,592 110New
رادیو پخش J00-7901011 2,768,418 110New
کابل آنتن رادیو J00-7903013 280,533 110New
رادیو و پخش CD-USB J00-7911031 5,529,455 110New
کندانسور J00-8105010 2,158,756 110New
مجموعه کامل سیستم تهویه مطبوع J00-8107010 6,060,991 110New
پوسته بخاری J00-8107013 1,107,367 110New
دریچه ورودی هوا J00-8107015 346,975 110New
پیچ J00-8107016 22,147 110New
پوسته موتور بخاری J00-8107017 346,975 110New
پوسته اویراتور J00-8107019 723,480 110New
لوله تخلیه اواپراتور J00-8107025 66,442 110New
مقاومت الکتریکی فن J00-8107031 487,241 110New
سنسور دمای اواپراتور J00-8107041 214,091 110New
کانال خرطومی J00-8107043 59,059 110New
رادیاتور بخاری J00-8107310 989,248 110New
در پوش بخاری J00-8107311 36,912 110New
موتور کنترل دریچه گردش هوا J00-8107320 110,736 110New
دریچه تهویه از زیر پا J00-8107330 110,736 110New
دریچه بخار زدای شیشه J00-8107340 110,736 110New
دریچه کنترل گرما J00-8107350 110,736 110New
صفحه دریچه گردش هوای داخل/ خارج J00-8107360 110,736 110New
مکانیزم کنترل جریان هوا J00-8107410 221,473 110New
مکانیزم کنترل جریان هوا J00-8107420 221,473 110New
مکانیزم کنترل جریان هوا J00-8107430 221,473 110New
اواپراتور J00-8107510 2,709,359 110New
کانال مجرای هوا J00-8107910 147,649 110New
لوله گاز از کمپرسور به رادیاتور کولر J00-8108030 276,973 110New
لوله گاز از او اپراتور به رطوبت گیر J00-8108050 635,408 110New
قسمت اول لوله گاز اواپراتور به کمپرسور J00-8108110 236,241 110New
قسمت دوم لوله گازاز اپرانوربه کمپرسور J00-8108130 423,605 110New
مجموعه کلید A/C J00-8112010 885,894 110New
کابل موتور تنظیم دما J00-8112123 73,824 110New
بست نگهدارنده کابل سیستم تهویه J00-8112128 22,147 110New
بست نگهدارنده کابل سیستم تهویه J00-8112129 22,147 110New
کابل موتور تنظیم دما J00-8112323 73,824 110New
کابل سیستم تهویه J00-8112523 73,824 110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت چپ J00-8202010 686,567 110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت چپ J00-8202010BA 723,480 110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت راست J00-8202020 686,567 110New
مجموعه کامل آینه بغل سمت راست J00-8202020BA 716,097 110New
شیشه آینه بغل سمت چپ J00-8202110 236,238 110New
شیشه آینه بغل سمت راست J00-8202130 236,238 110New
آفتابگیر سمت راست J00-8204020BA 177,178 110New
سر شاسی جلو چپ J00-8400010-DY 5,691,868 110New
سرشاسی جلو راست J00-8400020-DY 5,691,868 110New
درب موتور J00-8402010-DY 3,624,782 110New
لولای درب موتور سمت چپ J00-8402030-DY 339,592 110New
لولای درب موتور سمت راست J00-8402040-DY 339,592 110New
براکت نصب لولای درب موتور J00-8402051-DY 36,912 110New
اهرم نگهدارنده درب موتور J00-8402220 59,059 110New
نوار قاب زیر شیشه جلو J00-8402271 81,206 110New
پالونی کمک جلو سمت چپ J00-8403030-DY 7,338,155 110New
پالونی کمک جلوسمت راست J00-8403040-DY 7,338,155 110New
گلگیر جلو سمت چپ J00-8403101-DY 1,801,317 110New
گلگیر جلو سمت راست J00-8403102-DY 1,801,317 110New
پالونی کمک جلو سمت چپ J00-8403300-DY 2,318,089 110New
پالونی کمک جلوسمت راست J00-8403400-DY 2,318,089 110New
دوبل پشت گلگیر جلو سمت چپ J00-8403517-DY 221,473 110New
دوبل پشت گلگیر جلو سمت راست J00-8403518-DY 221,473 110New
دیاق بالائی چراغ جلو چپ J00-8403525-DY 110,736 110New
دیاق بالائی چراغ جلو راست J00-8403526-DY 110,736 110New
پایه نصب لولای درب موتور سمت چپ J00-8403570-DY 206,708 110New
پایه نصب لولای درب موتور سمت راست J00-8403580-DY 206,708 110New
پنل تقویت گلگیر سمت راست J00-8403610-DY 73,824 110New
پنل تقویت گلگیر سمت چپ J00-8403620-DY 73,824 110New
لچکی پشت گلگیر جلو سمت چپ J00-8403750-DY 132,884 110New
لچکی پشت گلگیر جلو سمت راست J00-8403760-DY 132,884 110New
سینی تقویت کننده گلگیر عقب چپ J00-8404304-DY 73,824 110New
آستری داخلی گلگیر J00-8404400-DY 679,185 110New
مجموعه کلید ساده و مغزی سوئیچ J00-9CN3704025 346,975 110New
مجموعه کامل سوئیچ درب ها J00-9CN6105500BD 553,683 110New
مجموعه کامل سوئیچ درب ها J00-9CN6105500BE 553,683 110New
کیت تعمیراتی – سر پلوس سمت چرخ J00-XLB3AH2203030 1,417,430 110New
کیت تعمیراتی – ته پلوس سمت گیربس J00-XLB3AH2203050 1,439,577 110New
کیت تعمیراتی – ته پلوس سمت گیربس J00-XLB3AH2203060 1,439,577 110New
کیت تعمیراتی – گردگیر سر پلوس سمت چرخ J00-XLB3AH2203111 369,122 110New
قاب دور چراغ مه شکن عقب چپ J00-2804505BD 136,386 110New
قاب دور چراغ مه شکن عقب راست J00-2804506BD 136,386 110New
لولای چپ درب موتور J00-8402030BA-DY 334,654 110New
لولای راست درب موتور J00-8402040BA-DY 334,655 110New
موتور کامل DS1-BJ0000E35AA 86,833,451 110New
پوسته سپر عقب ( با سوراخ سنسور دنده عقب) J00-2804501BA-DQ 1,387,900 110New
پوسته سپر عقب ( بدون سوراخ سنسور دنده عقب) J00-2804501-DQ 1,387,900 110New
جعبه فرمان بدون میل فرمان و سیبک J00-3401011BB 7,168,700 110New
مه شکن عقب سمت چپ J00-4416030 765,747

 

110New

مطالب مرتبط >>  OEM و ODM چیست ؟
لیست قیمت قطعات ام وی ام 110 جدید

لیست قیمت و قطعات ام وی ام 110 جدید – MVM 110 S