از 92

مقاله طراحی و بررسی عملکرد خودروهای الکتریکی


ویژگی ها و جزئیات

دانلود سریع پس از پرداخت

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

پشتیبانی زبان

تعداد صفحات

190

منبع

کانال تلگرام مهندسان برق و کنترل کشور

مقاله طراحی و بررسی عملکرد خودروهای الکتریکی

فهرست کلی مطالب مقاله طراحی و بررسی عملکرد خودروهای الکتریکی :

  • وسایل نقلیه الکتریکی ( Electric Vehicle (EV) )
  • موتور سنکرون آهنربای دائم ( PMSM(
  • موتور DC بدون زغال آهنربای دائم ( PM BL DC M )
  • وسایل نقلیه هیبریدی ( HEV(

 

چکیده مقاله طراحی و بررسی عملکرد خودروهای الکتریکی

در پروژه حاظر ابتدا تاریخچه کوتاهی از خودروهای برقی آورده شده که درآن نقـاط عطـف و
رکود تولید خودروهای برقی به همراه دلایل این پیشرفت یا رکـود در رقابـت بـا خودروهـای
بنزینی بیان شده است.در بخش دوم نیز به بررسی سیستم تغذیـه و شـارژ پـرداختیم کـه در
این بین بررسی عملکرد باطری های مختلف در خودروی الکتریکی قسمت عمـده ای از ایـن
بخش را در بر گرفته است . سپس به بررسی مقایسه ای خودروها بـا محرکهـای مختلـف مثـل
بنزینی, هیبریدی ,برقی و… از نقطه نظر راندمان و ضایعات پرداخته شده اسـت. و در بخـش
دوم که مهمترین بخش این پروژه است ابتدا مشخصه های مورد نیاز محـرک یـک خـودروی
برقی بیان شده سپس در مورد تمام موتورهایی که تا کنون درخودروهای برقی بـه کـار رفتـه
صحبت شده است ودر انتهای بخش کاربرد موتور سنکرون آهنربای دائم را که امروزه مطلوب
خودروهای برقی است درخودروهای هیبرید توضـیح داده شـده اسـت . ودر بخـش آخـر نیـز
آینده ای هر چند رویایی برای خودرو های برقی ترسیم شده است .

محصولات مرتبط

Customer Reviews

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

Join Our Newsletter