از 92

کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری


ویژگی ها و جزئیات

 • رشتۀ مکانیک خودرو
 • گروه مکانیک
 • شاخۀ فنی و حرفهای
 • پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه
دانلود سریع پس از پرداخت

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

پشتیبانی زبان

تعداد صفحات

228

سال انتشار و نوبت چاپ

چاپ ششم 1400

پدید آورنده

ناشر

کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری

فهرست مطالب :

 • پودمان 1 : بازدیدهای خودرو و تعویض تسمه های تجهیزات جانبی موتور
 • واحد یادگیری 1 : شایستگی آچارکشی مجموعه های خودرو
 • واحد یادگیری 2 : شایستگی تعویض تسمه های تجهیزات جانبی موتور
 • پودمان 2 : تعویض روغن های موتور
 • واحد یادگیری 3 : شایستگی تعویض روغن موتور
 • واحد یادگیری 4 : شایستگی تعویض روغن جعبه دنده
 • پودمان 3 : تعویض مایعات خودرو
 • واحد یادگیری 5 : شایستگی تعویض مایع هیدرولیک فرمان
 • واحد یادگیری 6 : شایستگی تعویض مایع هیدرولیک ترمز
 • واحد یادگیری 7 : شایستگی تعویض مایع خنک کننده موتور
 • پودمان 4 : عیب یابی مقدماتی سیستم مولد قدرت
 • واحد یادگیری 8 : شایستگی عیب یابی مقدماتی سیستم مولد قدرت
 • پودمان 5 : بازکردن و بستن سیستم مولد قدرت
 • واحد یادگیری 9 : شایستگی باز کردن و بستن سیستم مولد قدرت روی خودرو

 

نمونه تصویر کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری

نمونه تصویر کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری

 

توضیحات کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش را بر
آن داشت تا محتوای کتابهای درسی را در ادامه پایههای قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامۀدرسی ملی جمهوری
اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهد. مهمترین تغییر در کتابها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی
است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بهطور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش
میشود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است :

1 – شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار
2 – شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3 – شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات
4 – شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان
برنامهریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشتههای فنی و حرفهای را تدوین نمودهاند که
مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتابهای درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل
از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ مکانیک خودرو تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیشرو
پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگیهای متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگیهای این کتاب برای موفقیت در شغل و
حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایهای برای دیگر دروس میباشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگیهای آموزش
داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.

کتاب درسی سرویس و نگهداری خودروهای سواری شامل 5 پودمان است و هر پودمان دارای واحد یادگیری است و هر واحد
یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان میتوانید شایستگیهای
مربوط به آن پودمان را کسب نمایید. عالوه بر این کتاب درسی، شما میتوانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.
فعالیتهای یادگیری در ارتباط با شایستگیهای غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفهای، حفاظت از محیطزیست
و شایستگیهای یادگیری مادامالعمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگیهای فنی طراحی و در کتاب درسی
و بستۀ آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگیها را در کنار شایستگیهای فنی
آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیتهای یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیهها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در
ّ خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید .

محصولات مرتبط

Customer Reviews

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

Join Our Newsletter