کتاب سرویس و نگهداری خودروهای سواری

زبانفارسی
پدید آورندهسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ناشرشرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران
سال انتشار و نوبت چاپ چاپ ششم 1400
تعداد صفحات228 صفحه
دیدگاه0

رایگان