از 92

PDF راهنمای تعمیرات وانت مزدا انژکتوری سری بی MAZDA B2000i | زبان فارسی

MAZDA B2000i Repair Manual - Final Revision


Original price was: تومان 250,000.Current price is: تومان 150,000.

ویژگی ها و جزئیات

 • اين كتابچه برای آشنایی با خودروی وانـت مـزدای انژكتـوری قابل استفاده است
 • شامل مباحث مکانیک و برق الکترونیک
دانلود سریع پس از پرداخت

اطلاعات بیشتر

پشتیبانی زبان

نوع محصول

حجم فایل

30 مگابایت

تعداد صفحات

435

پدید آورنده

برند و مدل مرتبط

,

ایـن کتابچـه راهنمـا ، تعمیـرو نگهـداری خـودروی مـزدا i2000B را شامل می شود .

برای تعمیـر و نگهـداری ، آشـنایی کامـل بـا ایـن کتابچـه ضروری است و باید به منظور استفاده سریع و آسـان آنـرا در دسترس قرار داد .

مطالب کتاب اعم از مشخصات و شکلها بر اساس آخرین اطلاعات تا زمان چاپ کتابچه صـورت گرفتـه اسـت . در صـورت بـروز تغییـرات مـی تـوان از نماینـدگیهای گـروه بهمن اطلاعات تکمیلی را کسب کرد . همـواره بایـد ایـن تغییرات را به کتابچه راهنما اضافه کرد

فهرست مطالب :

 • اطلاعات عمومی
 • موتور
 • سیستم روغنکاری
 • سیستم خنک کاری
 • سیســتمهای کنتــرل ســوخت و گازهــای خروجی
 • سیستم برق موتور
 • کلاچ
 • گیربکس
 • گاردان
 • اکسلهای عقب و جلو
 • فرمان
 • ترمزها
 • چرخها و لاستیکها
 • فنربندی
 • بدنه
 • سیستم برق بدنه
 • اطلاعات فنی
 • ابزار مخصوص
 • سیستمهای بخاری و تهویه مطبوع

محصولات مرتبط

Customer Reviews

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

Join Our Newsletter