از 92

کتاب درسی تعمیرات سیستم های برقی خودرو

Automotive Electrical Systems Repair Book 212492


ویژگی ها و جزئیات

  • رشتە ی مکانیک خودرو
  • گروه مکانیک
  • شاخە ی فنی و حرفه ای
  • دورە ی دوم متوسطه
  • پایە ی دوازدهم

فهرست مطالب کتاب :

  • پودمان اول : تعمیر آلترناتور و استارتر
  • پودمان دوم : تعمیر نشاندهندههای خودرو
  • پودمان سوم : تعمیر شیشه بالابر
  • پودمان چهارم : تعمیر سیستم روشنایی خودروهای سواری
  • پودمان پنجم : تعمیر سیستم های الکتریکی خودرو
دانلود سریع پس از پرداخت

اطلاعات بیشتر

پشتیبانی زبان

نوع محصول

سال انتشار و نوبت چاپ

چاپ پنجم 1401

پدید آورنده

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

 

Customer Reviews

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

Join Our Newsletter