کتاب مکانیک خودرو درجه 2

کتاب آموزشی مکانیک خودرو درجه 2

زبان فارسی
شاخه کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
گروه آموزشی مکانیک خودرو و شاخه کاردانش
تهیه کنندگان مهندس احمد صادق نیا و مهندس علی عباسی
سطح مبتدی تا حرفه ای
دیدگاه0

رایگان