برجستهلیست شماره فنی و قیمت

لیست قیمت و شماره فنی قطعات ام وی ام ۱۱۰ جدید

لیست قیمت قطعات ام وی ام ۱۱۰ جدید – MVM110 S

برای دریافت فایل اکسل به آخر جدول مراجعه کنید .

PartNamePerTechnicalCodePrice (Rial)Car Model
بلوک سیلندر۳۷۱-۱۰۰۲۰۱۰۱۳,۵۴۷,۲۱۴۱۱۰ NEW
پیچ۳۷۱-۱۰۰۲۰۲۴۷,۳۸۲۱۱۰ NEW
خنک کن سریع پیستون۳۷۱-۱۰۰۲۰۵۰AC۱۰۳,۳۵۴۱۱۰ NEW
پوسته سر سیلندر۳۷۱-۱۰۰۳۰۱۰BA۱۶,۳۷۳,۹۶۳۱۱۰ NEW
واشرسیت سوپاپ بنزین۳۷۱-۱۰۰۳۰۲۱۴۰,۷۳۱۱۱۰ NEW
سیت سوپاپ دود۳۷۱-۱۰۰۳۰۲۲۴۰,۷۳۱۱۱۰ NEW
گاید سوپاپ هوا۳۷۱-۱۰۰۳۰۲۶۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
درب سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۳۰۳۰BA۱,۴۲۵,۵۹۴۱۱۰ NEW
واشر ابندی درب سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۳۰۳۱۱۱۴,۰۴۸۱۱۰ NEW
لوله اتصال اب۳۷۱-۱۰۰۳۰۵۲۶۵,۱۷۰۱۱۰ NEW
پیچ میل سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۳۰۶۵۸,۱۴۶۱۱۰ NEW
واشر سرسیلندر۳۷۱-۱۰۰۳۰۸۰۳۰۹,۵۵۸۱۱۰ NEW
پیچ اتصال سرسیلندر۳۷۱-۱۰۰۳۰۸۲۴۰,۷۳۱۱۱۰ NEW
واشر پیچ اتصال سر سیلندر۳۷۱-۱۰۰۳۰۸۳۸,۱۴۶۱۱۰ NEW
قلاب عقبی بلند کردن موتور۳۷۱-۱۰۰۳۰۸۸۷۳,۳۱۶۱۱۰ NEW
پیستون (استاندارد)۳۷۱-۱۰۰۴۰۱۵۲۱۱,۸۰۳۱۱۰ NEW
گژپین۳۷۱-۱۰۰۴۰۳۱۵۹,۰۵۹۱۱۰ NEW
میل لنگ۳۷۱-۱۰۰۵۰۱۱۴,۸۳۸,۸۷۳۱۱۰ NEW
بغل یاتاقانی۳۷۱-۱۰۰۵۰۱۵۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
کاسه نمد ته میل لنگ۳۷۱-۱۰۰۵۰۳۰AB۱۳۰,۳۴۰۱۱۰ NEW
پوسته کاسه نمد ته میل لنگ۳۷۱-۱۰۰۵۰۳۱۱۳۸,۴۸۶۱۱۰ NEW
دنده تایمینگ سر میل لنگ۳۷۱-۱۰۰۵۰۵۱۲۰۳,۶۵۶۱۱۰ NEW
پیچ دنده سر میل لنگ۳۷۱-۱۰۰۵۰۶۳۶۵,۱۷۰۱۱۰ NEW
پولی سر میل لنگ۳۷۱-۱۰۰۵۰۷۰CA۹۵۳,۱۱۱۱۱۰ NEW
فلایویل۳۷۱-۱۰۰۵۱۱۰۱,۰۱۸,۲۸۱۱۱۰ NEW
میل سوپاپ بنزین۳۷۱-۱۰۰۶۰۱۵BB۹۸۵,۶۹۶۱۱۰ NEW
میل سوپاپ دود۳۷۱-۱۰۰۶۰۲۵۹۶۱,۲۵۸۱۱۰ NEW
سوپاپ بنزین(هوا)۳۷۱-۱۰۰۷۰۱۱۶۵,۱۷۰۱۱۰ NEW
سوپاپ دود۳۷۱-۱۰۰۷۰۱۲۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
فنر سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۷۰۱۳۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
واشر فوقانی فنر سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۷۰۱۴۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
خار سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۷۰۱۵۸,۱۴۶۱۱۰ NEW
واشر تحتانی فنر سوپاپ۳۷۱-۱۰۰۷۰۱۶۸,۱۴۶۱۱۰ NEW
دنده زنجیر میل سوپاپ هوا۳۷۱-۱۰۰۷۰۲۲۲۳۶,۲۳۸۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۱۶۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۱۶۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۱۸۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۱۸۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۲۰۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۲۰۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۲۲۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۲۲۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۲۴۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۲۴۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۲۶۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۲۶۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۲۸۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۲۸۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۳۰۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۳۰۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۳۲۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۳۲۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۳۴۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۳۴۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۳۶۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۳۶۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۳۸۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۳۸۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۴۰۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۴۰۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۴۲۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۴۲۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۴۴۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۴۴۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۴۶۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۴۶۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۴۸۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۴۸۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۵۰۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۵۰۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۵۲۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۵۲۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۵۴۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۵۴۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۵۶۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۵۶۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۵۸۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۵۸۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۶۰۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۶۰۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۶۲۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۶۲۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پیستون بالا و پایین آورنده سوپاپ (استکانی و شیم)۶۴۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۱-۶۴۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
دنده زنجیر میل سوپاپ دود۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۲۱۹۵,۵۱۰۱۱۰ NEW
پیچ دنده میل سوپاپ هوا۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۳۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
راهنمای زنجیر تایم۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۴۲۰۳,۶۵۶۱۱۰ NEW
زنجیر تایم۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۵۹۵۳,۱۱۱۱۱۰ NEW
پیچ اتصال راهنمای زنجیر۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۶۲۲,۱۴۷۱۱۰ NEW
سفت کن زنجیر تایم۳۷۱-۱۰۰۷۰۳۷۱۸۷,۳۶۴۱۱۰ NEW
سفت کن زنجیر تایم۳۷۱-۱۰۰۷۰۴۰۷۴۹,۴۵۵۱۱۰ NEW
پایه نگهدارنده مانیفولد دود( اگزوز)۳۷۱-۱۰۰۸۰۱۲۷۳,۸۲۴۱۱۰ NEW
پایه نگهدارنده منیفولد هوا۳۷۱-۱۰۰۸۰۲۳۱۳۰,۳۴۰۱۱۰ NEW
پیچ دوسر رزوه۳۷۱-۱۰۰۸۰۲۹۷,۳۸۲۱۱۰ NEW
واشر مانیفولد دود(اگزوز)۳۷۱-۱۰۰۸۱۳۰۸۱,۲۰۶۱۱۰ NEW
عایق حرارتی منیفولد دود۳۷۱-۱۰۰۸۱۴۰BA۲۶۸,۸۲۶۱۱۰ NEW
عایق حرارتی منیفولد دود۳۷۱-۱۰۰۸۱۴۰BB۸۹,۶۰۹۱۱۰ NEW
کارتل روغن۳۷۱-۱۰۰۹۰۱۰۱,۲۸۷,۱۰۸۱۱۰ NEW
غلاف گیج روغن۳۷۱-۱۰۰۹۱۱۲۱۲۵,۵۰۱۱۱۰ NEW
گیج روغن۳۷۱-۱۰۰۹۱۱۵۶۵,۱۷۰۱۱۰ NEW
غلاف گیج روغن۳۷۱-۱۰۰۹۱۲۱۳۶,۹۱۲۱۱۰ NEW
جمع کننده روغن(صافی روغن)۳۷۱-۱۰۱۰۰۱۰۱۳۸,۴۸۶۱۱۰ NEW
اورینگ بیضی کارتل روغن۳۷۱-۱۰۱۰۰۱۱۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
سینی جلو موتور۳۷۱-۱۰۱۱۰۱۰۲,۹۷۵,۱۲۷۱۱۰ NEW
کاسه نمد جلوی میل لنگ( کاسه نمد پمپ روغن)۳۷۱-۱۰۱۱۰۲۰AB۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
واشر بیرونی پمپ روغن۳۷۱-۱۰۱۱۰۲۱۸,۱۴۶۱۱۰ NEW
واسط نصب فیلتر روغن بر روی بلوک سیلندر۳۷۱-۱۰۱۱۰۴۱۲۱۹,۹۴۹۱۱۰ NEW
اورینگ بعیضی کارتل روغن۳۷۱-۱۰۱۱۰۴۲۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
شیلنگ خروجی شیر پی سی وی۳۷۱-۱۰۱۴۰۱۳۴۰,۷۳۱۱۱۰ NEW
شیلنگ ورودی منیفولد۳۷۱-۱۰۱۴۰۲۳۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
واشرترموستات۳۷۱-۱۳۰۶۰۲۱۱۲,۷۶۴۱۱۰ NEW
ترموستات۳۷۱-۱۳۰۶۰۳۰۴۷۳,۷۶۱۱۱۰ NEW
شیلنگ اب۳۷۱-۱۳۰۷۰۱۴۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
واشر پمپ آب۳۷۱-۱۳۰۷۰۱۹۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
واشر پمپ آب۳۷۱-۱۳۰۷۰۲۱۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
پیچ مسدود کننده اب خروجی۳۷۱-۱۳۰۷۰۲۲۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
پایه نگهدارنده کمپرسور۳۷۱-۸۱۰۴۰۱۲۳۶۱,۷۴۰۱۱۰ NEW
یک دست رینگ پیستون استاندارد۳۷۱-BJ1004030۶۰۲,۸۲۳۱۱۰ NEW
یک دست یاتاقان شاتون استاندارد(یاتاقان متحرک)۳۷۱-BJ1004120AA۱۶۲,۹۲۵۱۱۰ NEW
یاتاقان ثابت (یاتاقان میل لنگ) استاندارد۳۷۱-BJ1005013۲۶۰,۶۸۰۱۱۰ NEW
یاتاقان ثابت (یاتاقان میل لنگ) ۰/۲۵۳۷۱-BJ1005013BA۳۶۶,۵۸۱۱۱۰ NEW
مانیفولد هوا(بنزین)۳۷۱F-1008010۱,۴۲۵,۵۹۴۱۱۰ NEW
مانیفولد هوا(بنزین)۳۷۱F-1008011BA۱,۵۳۱,۴۹۵۱۱۰ NEW
شیلنگ بخار روغن۳۷۱F-1008011BB۴۰,۷۳۱۱۱۰ NEW
لوله خنک کن۳۷۱F-1008011BC۳۰۹,۵۵۸۱۱۰ NEW
اورینگ ابندی منیفولد هوا(بنزین)۳۷۱F-1008012۴۰,۷۳۱۱۱۰ NEW
اورینگ ابندی دریچه گاز۳۷۱F-1008013۶۵,۱۷۰۱۱۰ NEW
واشر منیفولد هوا(بنزین)۳۷۱F-1008014۱۱۴,۰۴۸۱۱۰ NEW
مانیفولد هوا(بنزین)۳۷۱F-1008015۱,۴۵۰,۰۳۳۱۱۰ NEW
مانیفولد دود( اگزوز)۳۷۱F-1008115BC۴,۴۸۸,۵۲۹۱۱۰ NEW
شیلنگ بخار روغن۳۷۱F-1014014۶۵,۱۷۰۱۱۰ NEW
لوله رابط پلاستیکی PCV۳۷۱F-1014015۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
تسمه کولر وهیدرولیک۳۷۱F-1025092۲۳۶,۲۳۸۱۱۰ NEW
تسمه دینام۳۷۱F-1025093۳۴۶,۹۷۵۱۱۰ NEW
ریل سوخت با انژکتور۳۷۱F-1121010۳,۳۸۰,۶۹۴۱۱۰ NEW
براکت نصب شیر برقی۳۷۱F-1130015۲۴,۴۳۹۱۱۰ NEW
لوله فلزی آب از موتور به بخاری۳۷۱F-1303011۲۰۳,۶۵۶۱۱۰ NEW
محفظه ترموستات(هوزینگ)۳۷۱F-1306011۸۱,۴۶۳۱۱۰ NEW
پمپ آب۳۷۱F-1307010BA۱,۳۰۳,۴۰۰۱۱۰ NEW
پمپ آب۳۷۱F-1307010BB۱,۳۰۳,۴۰۰۱۱۰ NEW
پایه پمپ هیدرولیک۳۷۱F-3407015۵۵۳,۹۴۵۱۱۰ NEW
سنسور موقعیت میل سوپاپ۳۷۱F-3611011۵۲۱,۳۶۰۱۱۰ NEW
سنسور ضربه ای۳۷۱F-3611031۳۵۸,۴۳۵۱۱۰ NEW
پایه ریگلاژ تسمه دینام۳۷۱F-3701015۸۱,۲۰۶۱۱۰ NEW
کوئل۳۷۱F-3705110CA۶۱۲,۷۴۳۱۱۰ NEW
استارتر۳۷۱F-3708010۲,۲۱۴,۷۳۵۱۱۰ NEW
استارتر۳۷۱F-3708010BT۲,۲۱۴,۷۳۵۱۱۰ NEW
کائوچوی استارت۳۷۱F-3708018۵۹,۰۵۹۱۱۰ NEW
مجموعه سر سیلندر کامل۳۷۱F-BJ1003001AA۲۸,۷۹۶,۹۹۴۱۱۰ NEW
پوسته کلاچ۵۱۲MHD-1701101۱,۹۱۹,۴۳۷۱۱۰ NEW
بازوئی مکانیزم تعویض دنده۵۱۲MHD-1702520۷۳,۸۲۴۱۱۰ NEW
بازوئی تعویض دنده با پایه۵۱۲MHD-1702610۱۲۵,۵۰۱۱۱۰ NEW
شفت ورودی۵۱۲MHF-1701201۲,۲۸۸,۵۵۹۱۱۰ NEW
دنده ۱ خروجی۵۱۲MHF-1701410۱,۱۲۹,۵۱۴۱۱۰ NEW
دنده ۲ خروجی۵۱۲MHF-1701420۱,۱۲۲,۱۳۲۱۱۰ NEW
گیربکس۵۱۲MHJ-1700010۲۵,۳۲۹,۱۸۵۱۱۰ NEW
پین شفت هوزینگ دیفرانسیل۵۲۵MHA-1701715۱۳,۰۳۳۱۱۰ NEW
کشوئی دنده ۵ و عقب۵۲۵MHB-1701480۱,۵۳۸,۰۳۸۱۱۰ NEW
شاتون۳۷۱-۱۰۰۴۱۱۰AB۸۹۶,۰۸۸۱۱۰ NEW
یاتاقان متحرک۳۷۱-BJ1004120۱۸۷,۳۶۳۱۱۰ NEW
شاتون۳۷۱-۱۰۰۴۱۱۰AC۴۸۸,۱۱۸۱۱۰ NEW
دینام۳۷۱-۳۷۰۱۱۱۰۳,۱۸۱,۸۳۵۱۱۰ NEW
سنسور اکسیژنA11-1205110CA۱,۹۸۷,۶۸۵۱۱۰-۴cyl
دسته موتور چپJ00-1001110۵۳۷,۶۵۳۱۱۰New
پایه دسته موتور چپJ00-1001211۴۳۱,۷۵۱۱۱۰New
دسته موتور سمت راستJ00-1001310۷۸۲,۰۴۰۱۱۰New
دسته موتور عقبJ00-1001710۳۶۶,۵۸۱۱۱۰New
پایه دسته موتور جلوJ00-1001813۴۰۷,۳۱۳۱۱۰New
تسمه آهنی شماره ۱ نصب باک بنزینJ00-1100051۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
شیلنگ ورودی بنزین شماره یکJ00-1101014BA۱۳۸,۴۸۶۱۱۰New
باک بنزینJ00-1101020۲,۲۱۸,۰۶۴۱۱۰New
مجموعه لوله ورودی بنزینJ00-1101030۱,۳۰۳,۴۰۰۱۱۰New
باک بنزینJ00-1101050BA۴,۱۴۸,۹۳۶۱۱۰New
درب باک بنزینJ00-1103030۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
شیلنگ ورودی بنزین شماره یکJ00-1104110BA۲۱۹,۹۴۹۱۱۰New
سه راهی ورودی و خروجی بنزینJ00-1104300BA۲۵۸,۳۸۵۱۱۰New
شیلنگ شماره ۲ باک بنزینJ00-1104730۳۰۹,۵۵۸۱۱۰New
لوله بنزین رابط،برگشت به مخزن کربن گیر(لوله شماره ۳)J00-1104750۳۰۹,۵۵۸۱۱۰New
مجموعه پمپ بنزین- تک سوراخهJ00-1106010BA۲,۹۰۰,۰۶۵۱۱۰New
لوله خرطومی هواکشJ00-1109210۱۶۲,۹۲۵۱۱۰New
لوله ورودی هواکشJ00-1109511۴۰,۷۳۱۱۱۰New
اگزوز قسمت میانیJ00-1201010BB۹۱۵,۴۲۳۱۱۰New
اگزوز قسمت عقب(انباره اگزوز)J00-1201030BA۱,۷۶۴,۴۰۵۱۱۰New
حصیری اگزوزJ00-1203010BA۱,۵۲۰,۷۸۴۱۱۰New
کاتالیست کانورتور ثانویهJ00-1205030۴,۴۲۹,۴۷۰۱۱۰New
رادیاتور ابJ00-1301110۱,۹۰۴,۶۷۲۱۱۰New
شیلنگ ورودی آب به موتورJ00-1303111۲۹۳,۲۶۵۱۱۰New
شیلنگ خروجی آب از موتورJ00-1303211۲۶۸,۸۲۶۱۱۰New
شیلنگ ورودی آب به موتورJ00-1303311۹۷,۷۵۵۱۱۰New
شیلنگ اب از رایاتور به مخزن ابJ00-1303313۴۰,۷۳۱۱۱۰New
شیلنگ آب ورودی رادیاتور بخاریJ00-1303417۶۵,۱۷۰۱۱۰New
شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاریJ00-1303419۱۲۲,۱۹۴۱۱۰New
فن رادیاتورJ00-1308010۱,۵۳۱,۴۹۵۱۱۰New
پایه نگهدارنده مخزن انبساطJ00-1311111۴۰,۷۳۱۱۱۰New
کابل کلاچJ00-1602040۱۸۴,۵۶۱۱۱۰New
پایه نگدارنده کابل کلاچ روی گیر بکسJ00-1602210۵۹,۰۵۹۱۱۰New
کابل تعویض دندهJ00-1703090۵۵۳,۶۸۳۱۱۰New
دسته دنده با گردگیرJ00-1703540DA۴۲۸,۱۸۲۱۱۰New
پلوس چپJ00-2203010۲,۲۸۱,۱۷۷۱۱۰New
پلوس راستJ00-2203020۲,۲۸۱,۱۷۷۱۱۰New
رام سرشاسی(زیر رادیاتور)J00-2801010۸۳۴,۲۱۶۱۱۰New
درپوش بکسل بندJ00-2803503-DQ۷۳,۸۲۴۱۱۰New
قاب چراغ مه شکن جلو سمت چپJ00-2803505۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
قاب چراغ مه شکن جلو سمت راستJ00-2803506۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
پوسته سپر جلوJ00-2803510-DQ۱,۳۱۴,۰۷۶۱۱۰New
شبکه ورود هوا روی سپر جلوJ00-2803513۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
دیاق گوشه سپر جلو سمت چپJ00-2803531۷۳,۸۲۴۱۱۰New
دیاق گوشه سپر جلو سمت راستJ00-2803532۷۳,۸۲۴۱۱۰New
دیاق گوشه سپر جلو سمت چپJ00-2803541۵۹,۰۵۹۱۱۰New
دیاق گوشه سپر جلو سمت راستJ00-2803542۵۹,۰۵۹۱۱۰New
خار فلزی سپر جلوJ00-2803557۷,۳۸۲۱۱۰New
خار پلاستیکی سپرJ00-2803590۷,۳۸۲۱۱۰New
دیاق پشت سپر جلوJ00-2803700-DY۱,۵۳۵,۵۴۹۱۱۰New
درپوش بکسل بند سپر عقبJ00-2804503۷۳,۸۲۴۱۱۰New
دیاق گوشه سپر عقب سمت چپJ00-2804513۷۳,۸۲۴۱۱۰New
دیاق گوشه سپر عقب سمت راستJ00-2804514۷۳,۸۲۴۱۱۰New
دیاق اصلی سپر عقبJ00-2804711-DY۴۷۲,۴۷۶۱۱۰New
فنر لول جلوJ00-2902011۳۶۱,۷۴۰۱۱۰New
کمک فنر جلوJ00-2905010۹۹۶,۶۳۰۱۱۰New
میل موجگیر جلوJ00-2906011۶۲۷,۵۰۸۱۱۰New
بازویی موج گیر سمت چپJ00-2906030۳۶۱,۷۴۰۱۱۰New
بازویی موج گیر جلو راستJ00-2906040۳۶۱,۷۴۰۱۱۰New
فنر لول عقبJ00-2912011۲۵۱,۰۰۳۱۱۰New
کمک فنر عقبJ00-2915010۴۸۷,۲۴۱۱۱۰New
قالپاق چرخJ00-3100119۲۵۱,۰۰۳۱۱۰New
رینگ چرخ آلومینیومیJ00-3101010۲,۲۱۴,۷۳۵۱۱۰New
رینگ زاپاسJ00-3101010AC۹۰۰,۶۵۸۱۱۰New
شل گیر چرخ جلو سمت چپ با نمد صداگیرJ00-3102111۱۷۷,۱۷۸۱۱۰New
شل گیر چرخ جلو سمت راست با نمد صداگیرJ00-3102112۱۷۷,۱۷۸۱۱۰New
شل گیر چرخ عقب سمت چپJ00-3102113۱۹۹,۳۲۶۱۱۰New
شل گیر چرخ عقب سمت راستJ00-3102115۱۹۹,۳۲۶۱۱۰New
لاستیک چرخJ00-3106010۱,۳۹۵,۲۸۳۱۱۰New
لاستیک چرخJ00-3106010۱,۳۹۵,۲۸۳۱۱۰New
اکسل عقبJ00-3301070۱,۹۴۱,۵۸۴۱۱۰New
میل موج گیرعقبJ00-3301120۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
مجموعه کامل جعبه فرمان هیدرولیکJ00-3401010BB۶,۰۴۶,۲۲۶۱۱۰New
سیبک فرمان چپقیJ00-3401012BB۴۰۶,۰۳۴۱۱۰New
غربیلک فرمانJ00-3402010۱,۲۴۷,۶۳۴۱۱۰New
کابل حلزونی کیسه هوا(ایربگ)J00-3402080۸۳۴,۲۱۶۱۱۰New
تلسکوپی با چهارشاخه فرمانJ00-3404010۲,۰۷۴,۴۶۸۱۱۰New
تلسکوپی با چهارشاخه فرمانJ00-3404011۱,۱۰۷,۳۶۷۱۱۰New
چهارشاخه فرمان کوتاهJ00-3404012۳۹۱,۲۶۹۱۱۰New
پیچ اتصال چهار شاخه فرمانJ00-3404013۲۲,۱۴۷۱۱۰New
لوله روغن هیدرولیکJ00-3406110۴۶۴,۳۳۶۱۱۰New
لوله روغن هیدرولیکJ00-3406120۸۷۹,۷۹۵۱۱۰New
لوله مکش روغن هیدرولیکJ00-3406200۱۷۱,۰۷۱۱۱۰New
لوله برگشت روغن هیدرولیکJ00-3406300۳۴۲,۱۴۳۱۱۰New
مجموع کامل پدالهاJ00-3504010CA۹۷۴,۴۸۳۱۱۰New
شیلنگ ترمز جلوJ00-3506010۲۰۳,۶۵۶۱۱۰New
رابط اتصال لوله های ترمزJ00-3506013۴۰,۷۳۱۱۱۰New
لوله ترمز جلو سمت چپJ00-3506030۹۷,۷۵۵۱۱۰New
لوله ترمز جلو سمت راستJ00-3506040۱۵۴,۷۷۹۱۱۰New
لوله ترمز چرخ عقب سمت چپJ00-3506050۷۳,۳۱۶۱۱۰New
لوله ترمز چرخ عقب سمت راستJ00-3506060۷۳,۳۱۶۱۱۰New
شیلنگ ترمز عقبJ00-3506070۱۷۹,۲۱۸۱۱۰New
لوله ترمزJ00-3506120۸۱,۴۶۳۱۱۰New
لوله ترمزJ00-3506130۸۱,۴۶۳۱۱۰New
لوله ترمز چرخ عقبJ00-3506140۸۱,۴۶۳۱۱۰New
لوله ترمز چرخ عقب سمت چپ شماره ۱J00-3506170۱۲۲,۱۹۴۱۱۰New
لوله ترمز چرخ عقب سمت راست شماره ۱J00-3506180۱۲۲,۱۹۴۱۱۰New
اهرم ترمز دستیJ00-3508010۴۵۷,۷۱۱۱۱۰New
کابل ترمز دستی قسمت جلوJ00-3508040۸۸,۵۸۹۱۱۰New
کابل ترمز دستی قسمت عقبJ00-3508090۳۶۱,۷۴۰۱۱۰New
شیلنگ بوستر ترمزJ00-3510110۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
مکانیزم ABSJ00-3550010۶,۷۷۷,۰۸۹۱۱۰New
پایه نگهدارنده ABSJ00-3550090۷۳,۸۲۴۱۱۰New
سنسورABS چرخ جلو سمت چپJ00-3550111۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
سنسورABS چرخ جلو سمت راستJ00-3550112۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
سنسور چرخ عقبJ00-3550131۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
سنسور چرخ عقبJ00-3550131BA۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)J00-3605010BC۵,۰۴۹,۵۹۵۱۱۰New
مدول کنترل کیسه هوا(ایربگ)J00-3658010۲,۲۱۴,۷۳۵۱۱۰New
کلید فلاشرJ00-3700150۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
سینی زیر باتریJ00-3703011۱۰۳,۳۵۴۱۱۰New
بست نگهدارنده باتریJ00-3703013۱۴۰,۲۶۶۱۱۰New
پایه نگهدارنده بوقJ00-3721012BB۲۲,۱۴۷۱۱۰New
کلید شیشه بالابر دربهای عقبJ00-3746050AB۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
قاب بالایی فرمانJ00-3774013۸۸,۵۸۹۱۱۰New
قاب پایینی فرمانJ00-3774015BA۸۱,۲۰۶۱۱۰New
کلید چراغ مه شکن جلوJ00-3799150BQ۳۲۴,۸۲۷۱۱۰New
مجموعه کلید چراغ ترمزJ00-3799150BR۲۴۳,۶۲۰۱۱۰New
صفحه کیلومترشمارJ00-3820010DB۳,۸۷۵,۷۸۶۱۱۰New
برچسب راهنمای خودروJ00-3903015۷,۳۸۲۱۱۰New
دسته سیم موتورJ00-4301180VC۲,۷۶۸,۴۱۸۱۱۰New
براکت نصب دسته سیمJ00-4301182۲۲,۱۴۷۱۱۰New
دسته سیم جلو خودروJ00-4302010VH۶,۲۲۳,۴۰۵۱۱۰New
دسته سیم داشبوردJ00-4303030VH۴,۷۰۲,۶۲۰۱۱۰New
نگهدارندهJ00-4303031۲۲,۱۴۷۱۱۰New
براکت نگهدارنده دسته سیمJ00-4303032۳۶,۹۱۲۱۱۰New
سیم کشی داخل دربJ00-4306070VA۳۳۲,۲۱۰۱۱۰New
مجموعه سیم کشی درب جلو سمت راستJ00-4306070VC۳۳۲,۲۱۰۱۱۰New
دسته سیم درب جلو راستJ00-4306080VA۳۳۲,۲۱۰۱۱۰New
مجموعه سیم کشی درب جلو سمت راستJ00-4306080VC۳۳۲,۲۱۰۱۱۰New
درب عقبJ00-4306090VA۲۹۵,۲۹۸۱۱۰New
مجموعه دسته سیم دربهای عقبJ00-4306090VC۲۹۵,۲۹۸۱۱۰New
دسته سیم درب صندوقJ00-4306160VC۸۲۶,۸۳۴۱۱۰New
دسته سیم کیسه هوا(ایربگ)J00-4310010MA۷۶۰,۳۹۲۱۱۰New
کابل منفی باتریJ00-4312040VA۳۲۴,۸۲۷۱۱۰New
لامپ ۲۱ واتی چراغ سقفJ00-4411011۲۵۵,۲۷۶۱۱۰New
چراغ مه شکن عقب سمت چپJ00-4413010۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
چراغ مه شکن عقب راستJ00-4413020۶۹۳,۹۵۰۱۱۰New
چراغ جلو سمت چپJ00-4421010۲,۹۰۸,۶۸۵۱۱۰New
چراغ جلو سمت راستJ00-4421020۲,۹۰۸,۶۸۵۱۱۰New
چراغ عقب سمت چپJ00-4433010۲,۰۷۴,۴۶۸۱۱۰New
چراغ عقب سمت راستJ00-4433020۲,۰۷۴,۴۶۸۱۱۰New
چراغ استوپ ترمزJ00-4434070۶۹۳,۹۵۰۱۱۰New
چراغ استوپ ترمزJ00-4434070BA۶۹۳,۹۵۰۱۱۰New
میل اتصال سیبک (قرقری فرمان)J00-4BS3401300EP۸۰۴,۶۸۷۱۱۰New
کفی بدنه قسمت جلوJ00-5100100-DY۷,۷۵۸,۹۵۴۱۱۰New
کفی بدنه قسمت عقبJ00-5100200-DY۱۵,۴۰۷,۱۷۳۱۱۰New
قاب بالایی داخلی چپJ00-5100710-DY۱,۰۵۵,۶۹۰۱۱۰New
دوبل بالایی داخلی راستJ00-5100720-DY۱,۰۵۵,۶۹۰۱۱۰New
تقویت عرضی سینی کف بدنهJ00-5101071-DY۵۳۸,۹۱۸۱۱۰New
بست نگهدارنده مخزن کربن گیرJ00-5101310-DY۱۲۵,۵۰۱۱۱۰New
قفل صندلی کودکJ00-5101571-DY۲۲,۱۴۷۱۱۰New
پانل پشتیبانیJ00-5101610-DY۷۵۳,۰۰۹۱۱۰New
تقویت عرضی سینی کف بدنهJ00-5101630-DY۱,۴۶۱,۷۲۵۱۱۰New
سرشاسی عقب سمت چپJ00-5101700-DY۴,۴۳۶,۸۵۲۱۱۰New
پایه نگهدارنده فنر لول عقب سمت راستJ00-5101740-DY۳۳۹,۵۹۲۱۱۰New
پایه نصب بکسل بند سمت چپJ00-5101750-DY۴۳۵,۵۶۴۱۱۰New
پایه نصب بکسل بند سمت راستJ00-5101760-DY۴۳۵,۵۶۴۱۱۰New
پایه نصب فنر لول عقبJ00-5101770-DY۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
پایه نگهدارندهJ00-5101790-DY۱۴۰,۲۶۶۱۱۰New
سرشاسی عقب سمت راستJ00-5101800-DY۴,۴۳۶,۸۵۲۱۱۰New
تیر افقی قسمت جلو و عقبJ00-5101910-DY۱,۱۲۲,۱۳۲۱۱۰New
موکت کف صندوق عقبJ00-5109030۴۲۰,۷۹۹۱۱۰New
شیشه درب جلو چپJ00-5203110۳۳۲,۲۱۰۱۱۰New
شیشه درب جلو راستJ00-5203120۳۳۲,۲۱۰۱۱۰New
شیشه لچکی درب جلو سمت چپJ00-5203130۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
شیشه لچکی درب جلو سمت راستJ00-5203140۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
شیشه درب عقب چپJ00-5203210۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
شیشه درب عقب راستJ00-5203220۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
شیشه لچکی درب عقب سمت چپJ00-5203230۱۴۰,۲۶۶۱۱۰New
شیشه لچکی درب عقب سمت راستJ00-5203240۱۴۰,۲۶۶۱۱۰New
موتور برف پاک کن جلوJ00-5205111۶۲۷,۵۰۸۱۱۰New
مکانیزم برف پاک کن جلوJ00-5205113۲۲۸,۸۵۵۱۱۰New
بازوئی تیغه برف پاک کن جلو چپJ00-5205131۷۳,۸۲۴۱۱۰New
بازوئی تیغه برف پاک کن جلوJ00-5205141۷۳,۸۲۴۱۱۰New
تیغه برف پاک کن جلو راستJ00-5205143۸۱,۲۰۶۱۱۰New
تیغه برف پاک کن جلو چپJ00-5205153۸۱,۲۰۶۱۱۰New
درپوش قاب برف پاک کنJ00-5205171۲۲,۱۴۷۱۱۰New
شیشه درب صندوق عقبJ00-5206020۱,۹۷۸,۴۹۶۱۱۰New
شیشه درب صندوق عقبJ00-5206020BA۱,۹۷۸,۴۹۶۱۱۰New
نوار دورشیشه جلوJ00-5206053۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
شیشه جلوJ00-5206500۲,۳۵۵,۰۰۱۱۱۰New
مخزن شیشه شویJ00-5207111۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
مخزن شیشه شویJ00-5207111BA۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
مجموعه شیلنگ های شیشه شویJ00-5207130۷۳,۸۲۴۱۱۰New
لوله ورودی اب به مخزن شیشه شویJ00-5207150۱۰۵,۹۰۱۱۱۰New
ژیگلور شیشه شور جلوJ00-5207171۲۲,۱۴۷۱۱۰New
ژیگلورشیشه شوی عقبJ00-5207190۲۲,۱۴۷۱۱۰New
سینی جلو بدنهJ00-5300100-DY۳,۲۴۸,۲۷۸۱۱۰New
دوبل تقویتی کف بدنه ونصب منجید اگزوزJ00-5300220-DY۲,۲۲۲,۱۱۷۱۱۰New
دیاق نصب منجید اگزوز قسمت جلو سمت راستJ00-5300240-DY۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
موکت جلو داشبوردJ00-5300290-DY۲۶۵,۷۶۸۱۱۰New
سینی جلو کامل(سینی سرشاسی)J00-5300500-DY۱,۵۴۲,۹۳۲۱۱۰New
تیر افقی نگهدارنده رادیاتور سمت چپJ00-5300515-DY۱۸۴,۵۶۱۱۱۰New
تیر افقی نگهدارنده رادیاتور سمت راستJ00-5300516-DY۱۸۴,۵۶۱۱۱۰New
دیاق پشت داشبوردJ00-5301010BD۱,۷۴۹,۶۴۰۱۱۰New
پایه نگهدارنده داشبوردJ00-5301090۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
تیر افقی شیشه جلو قسمت جلوJ00-5301100-DY۱,۰۸۵,۲۲۰۱۱۰New
تیر افقی شیشه جلو قسمت عقبJ00-5301300-DY۲,۱۰۳,۹۹۸۱۱۰New
رام محفظه داخل موتور (قسمت انتها/بالا)J00-5301550۳۰۹,۵۵۸۱۱۰New
قاب زیر شیشه جلوJ00-5302110۶۲۷,۵۰۸۱۱۰New
زه دور شیشه جلو سمت چپJ00-5302113۷۳,۸۲۴۱۱۰New
زه دور درب جلو سمت راستJ00-5302115۷۳,۸۲۴۱۱۰New
قاب کنسول وسطJ00-5305110۴۴۲,۹۴۷۱۱۰New
قاب تزئینی دور دسته دندهJ00-5305920DA۴۲۰,۷۹۹۱۱۰New
قاب کلید شیشه بالابرهای جلوJ00-5305930۱۸۴,۵۶۱۱۱۰New
قاب کلید شیشه بالابرهای عقبJ00-5305940DA۱۸۴,۵۶۱۱۱۰New
HAND BRAKE TIRMJ00-5305951۳۶,۹۱۲۱۱۰New
قاب پنل داشبوردJ00-5305970۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
کیسه هوا(ایربگ) سرنشینJ00-5306025۳۶,۹۱۲۱۱۰New
بست نگهدارنده قاب رکابJ00-5306035۷,۳۸۲۱۱۰New
پنل دور ضبط با دریچه های وسطJ00-5306040DA۴۴۲,۹۴۷۱۱۰New
قاب دور صفحه کیلومترJ00-5306050۱۳۲,۸۸۴۱۱۰New
دریچه های کولر وسطJ00-5306060DA۵۹۷,۹۷۸۱۱۰New
قاب داشبورد زیر فرمانJ00-5306090۵۹,۰۵۹۱۱۰New
پوسته داشبوردJ00-5306110DA۲,۷۶۸,۴۱۸۱۱۰New
دریچه هواکش داشبوردJ00-5306180۱,۰۴۰,۹۲۵۱۱۰New
دریچه کولر کناریJ00-5306210DA۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
موکت کفی قسمت عقبJ00-5310011۹۰۰,۶۵۸۱۱۰New
بست اتصال قاب رکابJ00-5310013۷,۳۸۲۱۱۰New
موکت کفی قسمت عقبJ00-5310031۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
کلاف بدنه سمت چپJ00-5400010-DY۱۵,۹۰۹,۱۷۹۱۱۰New
کلاف بدنه سمت راستJ00-5400020-DY۱۵,۹۰۹,۱۷۹۱۱۰New
کلاف بدنه سمت چپ(بدون دوبل)J00-5400100-DY۱۲,۳۷۲,۹۸۶۱۱۰New
تقویت پائینی ستون جلو راستJ00-5400120-DY۴۳۵,۵۶۴۱۱۰New
درب فلزی باکJ00-5400190-DY۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
کلاف بدنه سمت راست(بدون دوبل)J00-5400200-DY۱۲,۳۷۲,۹۸۶۱۱۰New
آستری ستون جلو سمت چپJ00-5400210-DY۱,۰۷۷,۸۳۷۱۱۰New
صفحه داخلی ستون وسط چپJ00-5400215-DY۸۰۴,۶۸۷۱۱۰New
دوبل ستون داخلی جلو راستJ00-5400216-DY۸۰۴,۶۸۷۱۱۰New
آستری ستون جلو سمت راستJ00-5400220-DY۱,۰۷۷,۸۳۷۱۱۰New
آستری ستون جلوی بدنه سمت چپJ00-5400410-DY۱,۲۹۱,۹۲۸۱۱۰New
پایه نگهدارنده فیلتر هواJ00-5400510-DY۴۰,۷۳۱۱۱۰New
نوار دور کلاف سمت چپJ00-5401051۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
نوار دور کلاف سمت راستJ00-5401052۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
صفحه داخلی ستون وسط چپJ00-5401110-DY۱,۴۸۳,۸۷۲۱۱۰New
صفحه داخلی ستون وسط راستJ00-5401120-DY۱,۴۸۳,۸۷۲۱۱۰New
دوبل داخلی گلگیر عقب سمت چپJ00-5401130-DY۳,۲۳۳,۵۱۳۱۱۰New
دوبل داخلی گلگیر عقب سمت راستJ00-5401140-DY۳,۲۳۳,۵۱۳۱۱۰New
دوبل تقویت ستون درب عقب راستJ00-5401280-DY۴۲۸,۱۸۲۱۱۰New
پنل داخلی – ستون راستJ00-5401320-DY۲,۰۹۶,۶۱۵۱۱۰New
درب فلزی باکJ00-5401900-DY۴۰۶,۰۳۴۱۱۰New
قاب ستون جلو سمت چپJ00-5402010۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
قاب ستون جلو راستJ00-5402020۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
قاب ستون وسط داخل سمت چپ(کامل)J00-5402050۳۶۱,۷۴۰۱۱۰New
آستری ستون وسط بدنه سمت راستJ00-5402060۳۶۱,۷۴۰۱۱۰New
قاب بالائی گوشه داخلی بدنه سمت چپJ00-5402110۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
قاب بالائی تودربی سمت راستJ00-5402120۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
قاب پالونی عقب سمت چپJ00-5402130۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
قاب پالونی عقب سمت راستJ00-5402140۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
قاب پا رکابی درب جلو سمت چپJ00-5402150۸۸,۵۸۹۱۱۰New
قاب پا رکابی درب جلو سمت راستJ00-5402160۸۸,۵۸۹۱۱۰New
قاب پا رکابی درب عقب چپJ00-5402170۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
قاب پا رکابی درب عقب راستJ00-5402180۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
قاب لچکی بیرونی درب عقب سمت چپJ00-5402710۵۹,۰۵۹۱۱۰New
قاب لچکی داخلی درب عقب راستJ00-5402720۵۹,۰۵۹۱۱۰New
قاب لچکی درب جلو سمت چپJ00-5402730۲۲,۱۴۷۱۱۰New
قاب لچکی درب جلو سمت راستJ00-5402740۲۲,۱۴۷۱۱۰New
سینی عقبJ00-5600010-DY۲,۰۵۹,۷۰۳۱۱۰New
پایه نگهدارنده سپر عقبJ00-5600103-DY۵۹,۰۵۹۱۱۰New
پایه نگهدارنده سپر عقبJ00-5600201-DY۵۹,۰۵۹۱۱۰New
قاب پالونی عقب سمت چپJ00-5602110۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
قاب پالونی عقب سمت راستJ00-5602120۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
زبانه قفل درب صندوق عقبJ00-5606130۳۶,۹۱۲۱۱۰New
زبانه قفل درب صندوق عقبJ00-5606130BA۳۶,۹۱۲۱۱۰New
قفل درب صندوق عقبJ00-5606150۱۸۴,۵۶۱۱۱۰New
قاب دسته دستگیره درب بازکن بیرونJ00-5606250۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
قاب بلند گو طاقچه عقب سمت چپJ00-5608030۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
قاب بلند گو طاقچه عقب سمت راستJ00-5608040۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
طاقچه عقبJ00-5608050۴۲۰,۷۹۹۱۱۰New
پایه نگهدارنده طاقچه عقب سمت چپJ00-5608051۷۳,۸۲۴۱۱۰New
پایه نگهدارنده طاقچه عقب سمت چپJ00-5608052۷۳,۸۲۴۱۱۰New
موتور برف پاک کن عقبJ00-5611110۷۶۰,۳۹۲۱۱۰New
بازویی تیغه برف پاک کن عقبJ00-5611131۷۳,۸۲۴۱۱۰New
تیغه برف پاکن عقبJ00-5611133۸۱,۲۰۶۱۱۰New
پوسته سقفJ00-5701200-DY۳,۸۲۴,۱۰۹۱۱۰New
دوبل جلوی سقفJ00-5701310-DY۵۶۱,۰۶۶۱۱۰New
آستری قسمت عقب سقفJ00-5701400-DY۵۹۷,۹۷۸۱۱۰New
ماهوتی سقفJ00-5702010۱,۰۴۰,۹۲۵۱۱۰New
زه سرتاسری سقف سمت چپJ00-5704010۳۲۴,۸۲۷۱۱۰New
خار زه سقفJ00-5704015۷,۳۸۲۱۱۰New
زه سرتاسری سقف سمت راستJ00-5704020۳۲۴,۸۲۷۱۱۰New
کمربند ایمنی جلو سمت چپJ00-5811010BD۴۰۶,۰۳۴۱۱۰New
کمربند ایمنی جلو سمت راستJ00-5811020۳۹۱,۲۶۹۱۱۰New
قفل کن کمر بند ایمنی جلو سمت چپJ00-5811030۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
قفل کمربند جلو راستJ00-5811040۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
مجموعه کمربند ایمنی سمت چپJ00-5812010۴۲۰,۷۹۹۱۱۰New
مجموعه کمربند ایمنی عقب راستJ00-5812020۴۲۰,۷۹۹۱۱۰New
مجموعه کمربند ایمنی وسطJ00-5812030۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
ففل کمربندایمنی عقبJ00-5812040۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
کیسه هوا(ایربگ) رانندهJ00-5820010BA۴,۶۹۵,۲۳۸۱۱۰New
کیسه هوا(ایربگ) سرنشینJ00-5820020۴,۸۷۲,۴۱۷۱۱۰New
درب جلو سمت چپJ00-6101010-DY۸,۲۲۴,۰۴۹۱۱۰New
درب جلو سمت راستJ00-6101020-DY۸,۲۲۴,۰۴۹۱۱۰New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت چپ قسمت جلوJ00-6101450۵۹,۰۵۹۱۱۰New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت راست قسمت جلوJ00-6101460۵۹,۰۵۹۱۱۰New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت چپ قسمت عقبJ00-6101470۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
ریل جانبی شیشه درب جلو سمت راست قسمت عقبJ00-6101480۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
رودری درب جلو چپJ00-6102010DA۱,۱۰۷,۳۶۷۱۱۰New
رودری درب جلو راستJ00-6102020DA۱,۱۰۷,۳۶۷۱۱۰New
درپوش روی دستگیرهJ00-6102021۷,۳۸۲۱۱۰New
درپوش روی دستگیره مشکیJ00-6102021DA۷,۳۸۲۱۱۰New
پایه نصب رودری درب جلو راستJ00-6102075۸۸,۵۸۹۱۱۰New
قاب لچکی داخلی درب عقب سمت چپJ00-6102110۹۵,۹۷۱۱۱۰New
قاب لچکی داخلی درب عقب سمت راستJ00-6102120۹۵,۹۷۱۱۱۰New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب جلو چپ(فیلم)J00-6102410۸۸,۵۸۹۱۱۰New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب جلو راست(فیلم)J00-6102420۸۸,۵۸۹۱۱۰New
شیشه بالابر کامل درب جلو چپJ00-6104110۸۳۴,۲۱۶۱۱۰New
پایه موتور شیشه بالابر عقب چپJ00-6104111۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
پایه موتور شیشه بالابر عقب راستJ00-6104112۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
شیشه بالابر کامل درب جلو راستJ00-6104120۸۳۴,۲۱۶۱۱۰New
موتورشیشه بالابر درب جلو چپJ00-6104121۵۰۲,۰۰۶۱۱۰New
موتورشیشه بالابر درب جلو راستJ00-6104122۵۰۲,۰۰۶۱۱۰New
مجموعه قفل درب جلو چپJ00-6105030۶۴۲,۲۷۳۱۱۰New
مکانیزم قفل درب جلو سمت چپJ00-6105031۲۵۱,۰۰۳۱۱۰New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو چپJ00-6105100۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو چپJ00-6105115۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره درب بازکن بیرونی درب جلو راستJ00-6105116۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله قفل ایمنی درب جلو چپJ00-6105117۳۶,۹۱۲۱۱۰New
دستگیره داخلی درب جلو سمت چپJ00-6105120۲۵۱,۰۰۳۱۱۰New
میل قفل درب جلو سمت چپJ00-6105121۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره درب بازکن داخلی درب جلو راستJ00-6105122۳۶,۹۱۲۱۱۰New
دستگیره درب بازکن داخلی راستJ00-6105130۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
میله پمپ قفل مرکزی درب جلو راستJ00-6105200۳۶,۹۱۲۱۱۰New
نوار دورکلاف درب جلوJ00-6107111۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
نوار دور شیشه لچکی سمت چپJ00-6107113۱۴۰,۲۶۶۱۱۰New
نوار دور شیشه لچکی سمت راستJ00-6107114۱۴۰,۲۶۶۱۱۰New
نوار ریل شیشه درب جلو سمت چپJ00-6107115۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
نوار ریل شیشه درب جلو سمت راستJ00-6107116۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
نوار ابگیر بیرونی شیشه درب جلو چپJ00-6107117۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب جلو سمت راستJ00-6107118۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت چپJ00-6107121۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت راستJ00-6107122۱۵۵,۰۳۱۱۱۰New
درب عقب سمت چپJ00-6201010-DY۶,۶۷۳,۷۳۴۱۱۰New
درب عقب سمت راستJ00-6201020-DY۶,۶۷۳,۷۳۴۱۱۰New
ریل جانبی شیشه عقب سمت چپJ00-6201470۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
ریل جانبی شیشه عقب سمت راستJ00-6201480۱۱۸,۱۱۹۱۱۰New
رودری درب عقب چپJ00-6202010BD۹۰۰,۶۵۸۱۱۰New
رودری درب عقب چپJ00-6202010DA۹۳۰,۱۸۸۱۱۰New
رودری درب عقب راستJ00-6202020BD۹۰۰,۶۵۸۱۱۰New
رودری درب عقب راستJ00-6202020DA۹۳۰,۱۸۸۱۱۰New
پایه نصب رودری درب عقب چپJ00-6202075۸۸,۵۸۹۱۱۰New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب عقب چپ(فیلم)J00-6202410۸۸,۵۸۹۱۱۰New
صفحه پلاستیکی گردگیر درب عقب سمت راست(فیلم)J00-6202420۸۸,۵۸۹۱۱۰New
شیشه بالابر کامل درب عقب چپJ00-6204110۸۳۴,۲۱۶۱۱۰New
شیشه بالابر کامل درب عقب چپJ00-6204110AB۵۵۳,۶۸۳۱۱۰New
پایه شیشه بالابر عقب چپJ00-6204111۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
پایه موتور شیشه بالابر راستJ00-6204112۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
شیشه بالابر کامل درب عقب راستJ00-6204120۸۳۴,۲۱۶۱۱۰New
شیشه بالابر کامل درب عقب راستJ00-6204120AB۵۵۳,۶۸۳۱۱۰New
میله دستگیره درب بازکن درب عقبJ00-6204310۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت چپJ00-6205100۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت چپJ00-6205113۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت راستJ00-6205114۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله درب بازکن بیرونی درب عقب سمت چپJ00-6205117۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله درب بازکن بیرونی درب عقب سمت راستJ00-6205118۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میل قفل درب عقب سمت چپJ00-6205121۲۲,۱۴۷۱۱۰New
میل قفل درب عقب سمت راستJ00-6205122۳۶,۹۱۲۱۱۰New
میله دستگیره قفل ایمنی درب عقب سمت راستJ00-6205200۳۶,۹۱۲۱۱۰New
دستگیره درب بازکن بیرونی عقب سمت چپJ00-6205700۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
دستگیره درب بازکن بیرونی عقب سمت راستJ00-6205800۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
نوار دور درب عقب چپ و راستJ00-6207111۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
نوار دور شیشه لچکی سمت چپJ00-6207113۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
نوار دور شیشه لچکی سمت راستJ00-6207114۱۶۹,۷۹۶۱۱۰New
نوار ریل شیشه درب عقب سمت چپJ00-6207115۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
نوار ریل شیشه درب عقب سمت راستJ00-6207116۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب عقب چپJ00-6207117۹۵,۹۷۱۱۱۰New
نوار آبگیر بیرونی شیشه درب عقب راستJ00-6207118۹۵,۹۷۱۱۱۰New
نوار آبگیر داخلی شیشه درب جلو سمت چپJ00-6207121۹۵,۹۷۱۱۱۰New
آبگیر داخلی درب عقب راستJ00-6207122۹۵,۹۷۱۱۱۰New
پایه نصب جک درب صندوق سمت چپJ00-6306010۸۱,۲۰۶۱۱۰New
لولای درب صندوق عقب سمت راستJ00-6306020۸۱,۲۰۶۱۱۰New
نوار دور درب صندوق عقبJ00-6307111۳۱۰,۰۶۲۱۱۰New
جک درب صندوق عقبJ00-6309010۲۲۸,۸۵۵۱۱۰New
مجموعه کامل صندلی جلو سمت چپJ00-6800010BH۵,۹۷۲,۴۰۲۱۱۰New
مجموعه کامل صندلی جلو سمت راستJ00-6900010BH۵,۹۷۲,۴۰۲۱۱۰New
نشیمنگاه صندلی عقبJ00-7003010BH۲,۸۵۷,۰۰۸۱۱۰New
تکیه گاه صندلی عقب سمت چپJ00-7005010BJ۳,۶۱۰,۰۱۸۱۱۰New
سنسور چشمی دنده عقبJ00-7900303۲۳۶,۲۳۸۱۱۰New
کامپیوترسنسور چشمی دنده عقبJ00-7900309۳۳۹,۵۹۲۱۱۰New
رادیو پخشJ00-7901011۲,۷۶۸,۴۱۸۱۱۰New
کابل آنتن رادیوJ00-7903013۲۸۰,۵۳۳۱۱۰New
رادیو و پخش CD-USBJ00-7911031۵,۵۲۹,۴۵۵۱۱۰New
کندانسورJ00-8105010۲,۱۵۸,۷۵۶۱۱۰New
مجموعه کامل سیستم تهویه مطبوعJ00-8107010۶,۰۶۰,۹۹۱۱۱۰New
پوسته بخاریJ00-8107013۱,۱۰۷,۳۶۷۱۱۰New
دریچه ورودی هواJ00-8107015۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
پیچJ00-8107016۲۲,۱۴۷۱۱۰New
پوسته موتور بخاریJ00-8107017۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
پوسته اویراتورJ00-8107019۷۲۳,۴۸۰۱۱۰New
لوله تخلیه اواپراتورJ00-8107025۶۶,۴۴۲۱۱۰New
مقاومت الکتریکی فنJ00-8107031۴۸۷,۲۴۱۱۱۰New
سنسور دمای اواپراتورJ00-8107041۲۱۴,۰۹۱۱۱۰New
کانال خرطومیJ00-8107043۵۹,۰۵۹۱۱۰New
رادیاتور بخاریJ00-8107310۹۸۹,۲۴۸۱۱۰New
در پوش بخاریJ00-8107311۳۶,۹۱۲۱۱۰New
موتور کنترل دریچه گردش هواJ00-8107320۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
دریچه تهویه از زیر پاJ00-8107330۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
دریچه بخار زدای شیشهJ00-8107340۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
دریچه کنترل گرماJ00-8107350۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
صفحه دریچه گردش هوای داخل/ خارجJ00-8107360۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
مکانیزم کنترل جریان هواJ00-8107410۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
مکانیزم کنترل جریان هواJ00-8107420۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
مکانیزم کنترل جریان هواJ00-8107430۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
اواپراتورJ00-8107510۲,۷۰۹,۳۵۹۱۱۰New
کانال مجرای هواJ00-8107910۱۴۷,۶۴۹۱۱۰New
لوله گاز از کمپرسور به رادیاتور کولرJ00-8108030۲۷۶,۹۷۳۱۱۰New
لوله گاز از او اپراتور به رطوبت گیرJ00-8108050۶۳۵,۴۰۸۱۱۰New
قسمت اول لوله گاز اواپراتور به کمپرسورJ00-8108110۲۳۶,۲۴۱۱۱۰New
قسمت دوم لوله گازاز اپرانوربه کمپرسورJ00-8108130۴۲۳,۶۰۵۱۱۰New
مجموعه کلید A/CJ00-8112010۸۸۵,۸۹۴۱۱۰New
کابل موتور تنظیم دماJ00-8112123۷۳,۸۲۴۱۱۰New
بست نگهدارنده کابل سیستم تهویهJ00-8112128۲۲,۱۴۷۱۱۰New
بست نگهدارنده کابل سیستم تهویهJ00-8112129۲۲,۱۴۷۱۱۰New
کابل موتور تنظیم دماJ00-8112323۷۳,۸۲۴۱۱۰New
کابل سیستم تهویهJ00-8112523۷۳,۸۲۴۱۱۰New
مجموعه کامل آینه بغل سمت چپJ00-8202010۶۸۶,۵۶۷۱۱۰New
مجموعه کامل آینه بغل سمت چپJ00-8202010BA۷۲۳,۴۸۰۱۱۰New
مجموعه کامل آینه بغل سمت راستJ00-8202020۶۸۶,۵۶۷۱۱۰New
مجموعه کامل آینه بغل سمت راستJ00-8202020BA۷۱۶,۰۹۷۱۱۰New
شیشه آینه بغل سمت چپJ00-8202110۲۳۶,۲۳۸۱۱۰New
شیشه آینه بغل سمت راستJ00-8202130۲۳۶,۲۳۸۱۱۰New
آفتابگیر سمت راستJ00-8204020BA۱۷۷,۱۷۸۱۱۰New
سر شاسی جلو چپJ00-8400010-DY۵,۶۹۱,۸۶۸۱۱۰New
سرشاسی جلو راستJ00-8400020-DY۵,۶۹۱,۸۶۸۱۱۰New
درب موتورJ00-8402010-DY۳,۶۲۴,۷۸۲۱۱۰New
لولای درب موتور سمت چپJ00-8402030-DY۳۳۹,۵۹۲۱۱۰New
لولای درب موتور سمت راستJ00-8402040-DY۳۳۹,۵۹۲۱۱۰New
براکت نصب لولای درب موتورJ00-8402051-DY۳۶,۹۱۲۱۱۰New
اهرم نگهدارنده درب موتورJ00-8402220۵۹,۰۵۹۱۱۰New
نوار قاب زیر شیشه جلوJ00-8402271۸۱,۲۰۶۱۱۰New
پالونی کمک جلو سمت چپJ00-8403030-DY۷,۳۳۸,۱۵۵۱۱۰New
پالونی کمک جلوسمت راستJ00-8403040-DY۷,۳۳۸,۱۵۵۱۱۰New
گلگیر جلو سمت چپJ00-8403101-DY۱,۸۰۱,۳۱۷۱۱۰New
گلگیر جلو سمت راستJ00-8403102-DY۱,۸۰۱,۳۱۷۱۱۰New
پالونی کمک جلو سمت چپJ00-8403300-DY۲,۳۱۸,۰۸۹۱۱۰New
پالونی کمک جلوسمت راستJ00-8403400-DY۲,۳۱۸,۰۸۹۱۱۰New
دوبل پشت گلگیر جلو سمت چپJ00-8403517-DY۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
دوبل پشت گلگیر جلو سمت راستJ00-8403518-DY۲۲۱,۴۷۳۱۱۰New
دیاق بالائی چراغ جلو چپJ00-8403525-DY۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
دیاق بالائی چراغ جلو راستJ00-8403526-DY۱۱۰,۷۳۶۱۱۰New
پایه نصب لولای درب موتور سمت چپJ00-8403570-DY۲۰۶,۷۰۸۱۱۰New
پایه نصب لولای درب موتور سمت راستJ00-8403580-DY۲۰۶,۷۰۸۱۱۰New
پنل تقویت گلگیر سمت راستJ00-8403610-DY۷۳,۸۲۴۱۱۰New
پنل تقویت گلگیر سمت چپJ00-8403620-DY۷۳,۸۲۴۱۱۰New
لچکی پشت گلگیر جلو سمت چپJ00-8403750-DY۱۳۲,۸۸۴۱۱۰New
لچکی پشت گلگیر جلو سمت راستJ00-8403760-DY۱۳۲,۸۸۴۱۱۰New
سینی تقویت کننده گلگیر عقب چپJ00-8404304-DY۷۳,۸۲۴۱۱۰New
آستری داخلی گلگیرJ00-8404400-DY۶۷۹,۱۸۵۱۱۰New
مجموعه کلید ساده و مغزی سوئیچJ00-9CN3704025۳۴۶,۹۷۵۱۱۰New
مجموعه کامل سوئیچ درب هاJ00-9CN6105500BD۵۵۳,۶۸۳۱۱۰New
مجموعه کامل سوئیچ درب هاJ00-9CN6105500BE۵۵۳,۶۸۳۱۱۰New
کیت تعمیراتی – سر پلوس سمت چرخJ00-XLB3AH2203030۱,۴۱۷,۴۳۰۱۱۰New
کیت تعمیراتی – ته پلوس سمت گیربسJ00-XLB3AH2203050۱,۴۳۹,۵۷۷۱۱۰New
کیت تعمیراتی – ته پلوس سمت گیربسJ00-XLB3AH2203060۱,۴۳۹,۵۷۷۱۱۰New
کیت تعمیراتی – گردگیر سر پلوس سمت چرخJ00-XLB3AH2203111۳۶۹,۱۲۲۱۱۰New
قاب دور چراغ مه شکن عقب چپJ00-2804505BD۱۳۶,۳۸۶۱۱۰New
قاب دور چراغ مه شکن عقب راستJ00-2804506BD۱۳۶,۳۸۶۱۱۰New
لولای چپ درب موتورJ00-8402030BA-DY۳۳۴,۶۵۴۱۱۰New
لولای راست درب موتورJ00-8402040BA-DY۳۳۴,۶۵۵۱۱۰New
موتور کاملDS1-BJ0000E35AA۸۶,۸۳۳,۴۵۱۱۱۰New
پوسته سپر عقب ( با سوراخ سنسور دنده عقب)J00-2804501BA-DQ۱,۳۸۷,۹۰۰۱۱۰New
پوسته سپر عقب ( بدون سوراخ سنسور دنده عقب)J00-2804501-DQ۱,۳۸۷,۹۰۰۱۱۰New
جعبه فرمان بدون میل فرمان و سیبکJ00-3401011BB۷,۱۶۸,۷۰۰۱۱۰New
مه شکن عقب سمت چپJ00-4416030۷۶۵,۷۴۷

 

۱۱۰New

لیست قیمت قطعات ام وی ام ۱۱۰ جدید

لیست قیمت و قطعات ام وی ام ۱۱۰ جدید – MVM 110 S

امتیاز کاربران: ۴.۷۸ ( ۲ رای)
برچسب ها

میلاد جعفری

مهندس نرم افزار . علاقه مند به سئو ، تولید و مدیریت محتوای کاربردی و متمرکز ، خالق برند "سیبک"

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Brands:
بستن
بستن