از 92

PDF کتاب مبانی اصول نقاشی و رنگپاشی بدنه خودرو


تومان 45,000

ویژگی ها و جزئیات

شامل :

  • تاريخچه صنعت رنگ و رزين ايران
  • انواع رنگ و مواد زير سازی
  • انواع روشهای رنگپاشی خودرو – سنتي – مدرن علمی
  • فرآيند كار رنگپاشی – نقاشی
  • وسائل و تجهيزات رنگپاشی
  • نحوه كارشناسی و عيب يابی سطوح رنگ شده در بدنه خودرو
  • ايمنی در كارگاه رنگپاشی
دانلود سریع پس از پرداخت

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

پشتیبانی زبان

حجم فایل

3 مگابایت

تعداد صفحات

84

مقدمه کتاب :

افزایش سریع تعداد خودروها بخصوص اتومبیلهای سواری و تنوع رنگ آنها باعث شـده کـه حرفـه رنگپاشـی ( نقاشـی ) خودرو روز بروز از نظر کمی و کیفی وسعت و دامنه بیشتری پیدا کند . از طــرف دیگــر بعلــت اینکــه در هــر تــصادف و برخــوردی کــه بــرای خــودرو پــیش مــی آیــد ، ابتــدا رنــگ بدنــه آسیب می بیند ، لذا حرفه رنگپاشی(نقاشی) گسترش و اهمیت ویژه ای به خود اختصاص داده است . گرچه رنگپاشی بدنه خودرو تا اندازه زیادی احتیاج به تجربه دارد تا کارگر مربوطه بت وانـد ایـن عمـل را بنحـو مطلـوب انجام دهد ولی کسب این مهارت از راه تجربه مستلزم داشتن دانش و روش بکارگیری اصول اولیه در این حرفـه را لازم می داند. اصول ( رنگپاشی ) نقاشی بدنه خودرو ، برای تمام خودروها یکسان بوده و در اینجا بیشتر مراحل زیـر سـازی رنـگ بدنـه اتومبیلهای سواری مورد بررسی خواهد بود. صـــنعت خـــودرو یـــک صـــنعت وارداتـــی در کـــشورمان ایـــران مـــی باشـــد کـــه تاریخچـــه ورود آن بـــه دوره قاجاریه بر می گرددو از آنجائیکه این وسیله نقلیه بعدها مورد استقبال طبقات مختلف جامعـه قـرار گرفـت خیلـی سـریع توانست بین مردم برای خود جا باز کند . ولی متاسفانه دو بخش اصلی آنـرا کـه مربـوط بـه خـدمات پـس از فـروش در بخش های صافکاری ، شاسی کشی و رنگپاشی است را با دانش فنی به ایران انتقال نداده اند و همین امر باعث شده کـه در این بخشها در خدمات پس از فروش پیشرفت قابل توجه ای مشاهده نشود .آنچه تاکنون در این بخش ها ا رائـه شـده است حاصل تجربیات استادکاران زحمتکش بوده که با گذشت زمان ، خـود راه حـل مناسـبی بـرای بـالا بـردن کیفیـت زیر سازی رنگ در خدمات پس از فروش دست یافته اند و حاصل دسترنج خود را به نسل های آینده انتقـال داده انـد . تاکنون آنچه در گارگاههای رنگپاشی برروی بدنه خو درو انجام گرفته بـه روش سـنتی بـوده و امـروزه کـارآیی لازم را ندارد زیرا خودروهای جدید بیشتر دارای ورقهای آلیاژ دار و قطعات پلاستیکی ، رنگ شده مـی باشـند و از آن جائیکـه ورود خودروهای خارجی به ایران آزاد شده است ،رنگ خودرو یکی از فاکتورهای اصلی فروش آن در بازار می باشـد لذا چاره ای نیست جز اینکه در بخش خـدمات پـس از فـروش در کارگاههـای رنگپاشـی تغییـر و تحـولات اساسـی و زیر بنائی صورت گیرد تا بتوان هرچه بیشتر رضایت صاحبان خودرو راجلب نمود .

Customer Reviews

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

Join Our Newsletter